Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Nationella riktlinjer i nya digitala format – Slutrapport

Rapporten redovisar Socialstyrelsens uppdrag att utveckla nationella riktlinjer och indikatorer utifrån ett digitalt perspektiv. Socialstyrelsen har tagit fram informationsspecifikationer och en modell för metadatamärkning. Myndigheten har också utvecklat öppna API:er och en ny webbplats som kommer att lanseras under första kvartalet 2017.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att innehållsmässigt strukturera nationella riktlinjer och tillhörande indikatorer för sjukdomarna depression och ångest samt stroke och demens så att de kan tillgängliggöras i digitala format. I uppdraget ingår att göra en analys av vilka användningsområden och utvecklingsmöjligheter som finns för riktlinjerna och hur sådana data bäst kan tillgängliggöras för mottagaren till exempel i form av öppna data. Det kan till exempel handla om en ökad integrering av riktlinjerna i nationella vårdprogram, vårdens och omsorgens verksamhetssystem och en ökad användning av riktlinjerna som en del i e-tjänster från antingen offentliga eller privata aktörer samt på Socialstyrelsens webbplats.

Syftet med att öka möjligheterna att integrera kunskapsstöd som till exempel nationella riktlinjer är att också öka möjligheten för personer som arbetar i vården och omsorgen att få rätt information vid rätt tillfälle. Kunskapsstödet ska finnas där dessa personer arbetar, i deras verksamhetssystem.

Socialstyrelsen har utvecklat öppna API:er (tekniskt gränssnitt) med nationella riktlinjer och indikatorer för att öka möjligheterna till integrering. Dessa kommer att bli tillgängliga under första kvartalet 2017. I ett första steg är det riktlinjerna för demens respektive depression och ångest som finns tillgängliga. Näst på tur står nationella riktlinjer för strokesjukvård och under kommande år kommer Socialstyrelsen att tillgängliggöra alla riktlinjer med indikatorer på samma sätt.

API:erna möjliggör för vården och omsorgen samt andra aktörer att alltid ha tillgång till uppdaterade nationella riktlinjer och indikatorer. Dock krävs det att man inom vården och omsorgen utvecklar sina system så att de kan hämta data från Socialstyrelsens API:er. 

Myndigheten har utvecklat en ny webbplats som har fått namnet Rekommendationer och indikatorer som också kommer att lanseras under första kvartalet 2017. Webbplatsen använder samma API:er för att presentera riktlinjer och indikatorer. Socialstyrelsens kommer att samla myndighetens rekommendationer och indikatorer på denna webbplats.

I arbetet har Socialstyrelsen även utvecklat en informationsstruktur för nationella riktlinjer respektive indikatorer. Informationsstrukturen visar hur kunskapsstöden är strukturerade och är också en förutsättning för att kunna erbjuda strukturerade API:er. Socialstyrelsen har även använt nationellt fackspråk för att beskriva innehållet i riktlinjerna. På så sätt blir det möjligt för regioner och landsting att koppla ihop kunskapsstöden och vårdens dokumentation om vårdåtgärder.

Myndigheten har också tagit fram en metadatamodell med en uppsättning attribut och en implementationsguide för metadatamärkning av kunskapsstöd. I Rådet för styrning med kunskap har de nio myndigheterna beslutat att gemensamt gå vidare med att använda denna metadatamodell och att även på andra sätt arbeta vidare enligt de principer som tagits fram inom ramen för detta projekt. Metadatamodellen utgår bland annat från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) rapport Märk väl! om metadatamärkning.

Socialstyrelsen har fått förnyade uppdrag för att arbeta vidare med digitaliseringen av nationella riktlinjer och indikatorer.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-2-3
Format: PDF
Antal sidor: 22
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr