/
/

Statlig styrning med kunskap för hälso- och sjukvård och socialtjänst – Redogörelse för arbetet inom Rådet för styrning med kunskap och Huvudmannagruppen under 2016

Rapporten redovisar arbetet inom Rådet för styrning med kunskap och Huvudmannagruppen under 2016.

Sammanfattning

Arbetet har 2016 varit inriktat på att utveckla och konkretisera samverkan inom ramen för den statliga styrningen med kunskap. Efter dialoger med Huvudmannagruppen och företrädare för patient- och brukarorganisationer samt professionerna enades Rådet om en övergripande målstruktur och aktiviteter för det myndighetsgemensamma arbetet. Målstrukturen är uppdelad i de tre målen för myndigheternas kunskapsstyrning, det vill säga att den statliga styrningen med kunskap ska vara samordnad, effektiv och behovsanpassa och därmed bidra till en jämställd och jämlik hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Under året har även en gemensam modell för statlig styrning med kunskap för hälso- och sjukvård och socialtjänst tagits fram. Modellen beskriver hur myndigheterna inom Rådet genom sina olika roller och uppdrag tillsammans verkar för en god hälsa, vård och omsorg. Modellen ska därmed ses som ett sätt att beskriva myndigheternas respektive roller men även som ett verktyg för dialog med andra aktörer och som utgångspunkt för hur myndigheterna kopplar till övriga aktörers kunskap.

Under 2016 har vidare ett arbete inletts för att stärka arbetsformerna för gemensam prioritering, planering och analyser. Ett exempel är den gemensamma omvärldsanalys som rådets myndigheter genomförde våren 2016.

Pågående samverkansområden är arbete för att öka sökbarheten av myndigheternas kunskapsstöd och författningar. Arbete pågår även för att gemensamt stärka patient- och brukardelaktigheten. Inom specifika sakområden pågår gemensamma projekt inom området välfärdsteknologi och psykisk ohälsa äldre.

Huvudmannagruppen presenterade i början av 2016 en prioriteringsordning för övergripande områden där de identifierat behov av att stärka den statliga styrningen med kunskap. Prioriteringsordningen bygger på var man sett det finns störst behov och störst nyttoeffekt av förstärkta insatser. Evidensbaserad praktik för att stödja socialtjänsten fick högsta prioritet följt av folkhälsa och hälso- och sjukvård. Prioriteringarna fanns med i Rådets arbete med att sätta mål och aktiviteter för det gemensamma arbetet. Återkoppling skedde även till Huvudmannagruppen under året för de områden där myndigheterna arbetar för att stärka kunskapsstyrningen på de olika områdena.

Under året förde Huvudmannagruppen en dialog med SKL gällande hur Huvudmannagruppen ska få ett tydligare stöd i beredningen för att få bättre förutsättningar för att kommunicera behov samlat. För 2017 kommer de arbetsformerna tydligare att ta form.

För 2017 har Rådet och Huvudmannagruppen gemensamt identifierat att ett viktigt fokusområde blir att gemensamt stärka samverkan i de olika strukturerna för den statliga kunskapsstyrningen. En del i detta blir att stärka samverkan mellan myndigheternas arbete med existerande strukturer regionalt och lokalt. Hit hör de regionala stödstrukturerna för socialtjänst samt pågående arbetet med en samlad struktur för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården.

Under 2017 kommer en återkoppling och fortsatt arbete att ske utifrån de synpunkter som lyftes under dialogen med företrädarna för professionerna och patient- och brukarorganisationer.

Andra utvecklingsområden för myndigheterna i Rådet blir att fortsätta utveckla den gemensamma omvärldsanalysen och arbetssätt för att stärka samverkan, t. ex genom att utveckla former för koordinerad verksamhetsplanering.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-2-22
Format: PDF
Antal sidor: 29
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Maria Möllergren
075-247 30 00