/
/

En nationell registerservice vid Socialstyrelsen – Avrapportering av uppdraget om att utveckla och driva en nationell registerservice mellan 2012–2016

Denna rapport är en sammanställning av verksamheten för Socialstyrelsens arbete med att utveckla och bedriva en nationell registerservice mellan 2012–2016.

Sammanfattning

Under perioden 2012–2016 har Socialstyrelsen haft i uppdrag att utveckla och driva en nationell registerservice. Uppdraget har syftat till att förbättra datakvaliteten i kvalitetsregister och att vidareutveckla serviceuppdraget gentemot forskare som vill använda register inom vård och omsorgsområdet.

För kvalitetsregistren har Socialstyrelsen utvecklat en basservice för att förbättra registrens datakvalitet. Registren får genom denna service stöd med bland annat jämförelser av täckningsgraden med hälsodataregistren, underlagsstatistik och uppgifter ur dödsorsaksregistret. Under de senaste fem åren har närmare 80 kvalitetsregister använt någon eller flera av dessa tjänster. Registerservice har bland annat hjälpt till med att:

  • ta fram täckningsgrader för ett 60-tal kvalitetsregister.
  • ta fram aggregerad statistik ur våra register till ett 15-tal kvalitetsregister, företrädesvis nyetablerade kvalitetsregister.

  • ta fram dödsorsaker och dödsdatum till de som avlidit för ett 50-tal kvalitetsregister.

  • utveckla indikatorer för ett 10-tal kvalitetsregister.

Flera av beställningarna utvecklas och uppdateras årligen och varje år tillkommer cirka 10 nya register som vill ta del av basservicen.

Registerservice ska också utgöra ett centralt informationsstöd för register-forskare. Under 2012 påbörjades och utvecklades webbplatsen för att bättre uppfylla målgruppens krav med en tydligare information till forskare som vill ansöka om och ta del av Socialstyrelsens register. Myndighetens webb-plats för forskare innehåller nu bland annat tydliga steg-för-steg-anvisningar om hur man beställer data för forskningsändamål.

Som ett särskilt stöd för registerforskare har Socialstyrelsen tagit fram en förteckning över samtliga nationella kvalitetsregister. Dessa presenteras tillsammans med registrens innehåll på myndighetens webbplats. Varje månad besöker drygt 2 000 personer denna förteckning.

Registerservice arbetar även kontinuerligt med att presentera de register som Socialstyrelsen tillhandahåller samt hur man går tillväga för att beställa data ur dem. Seminarierna brukar vara mycket populära och under hösten 2016 deltog registerservice i åtta forskarskolor/seminarier.

I registerservice uppdrag ingår också att till huvudmännen rapportera hur väl landstingen och privata vårdgivare rapporterar till både kvalitetsregister och hälsodataregister. Rapportering av uppgifter om täckningsgraden presenteras årligen i en rapport. Redovisningen sker på landstings- och sjukhusnivå.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-2-15
Format: PDF
Antal sidor: 12
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Anna Dovärn
075-247 30 00

Mer hos oss

Registerservice