/
/

Förbättrad uppföljning av psykiatrisk tvångsvård – Insatser i den nuvarande insamlingsmetoden

Rapporten redovisar åtgärder för att förbättra kvaliteten i statistik om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Dessa åtgärder förväntas också förenkla inrapporteringen av data för de vårdgivare som bedriver sådan tvångsvård.

Sammanfattning

Det nationella patientregistret innehåller bland annat uppgifter om psykia-trisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Kvaliteten på data och statistik om denna vård har under en lång tid varit bristfällig. Socialstyrelsen har därför under de senaste åren genomfört olika insatser för att höja kvaliteten men trots dessa insatser är kvaliteten på data ännu inte tillräcklig god för att kunna ges ut som officiell statistik.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra åtgärder i syfte att förbättra möjligheterna till uppföljning av tvångsvård.

Socialstyrelsen kommer att genomföra ett antal förbättrande och förenk-lande åtgärder. Dessa är:

  • att inrapporteringskraven för psykiatrisk vårdform vid öppenvårdsbesök tas bort.
  • att variabeln psykiatrisk vårdform kopplas till personnummer istället för vårdtillfälles-id.
  • att införa nya koder för vissa vårdåtgärder (KVÅ-koder) som ges med stöd av fasthållande eller fastspänning.

Utöver att genomföra dessa tre åtgärder kommer Socialstyrelsen även att ta fram och sprida förtydligande information om instruktioner för inrapporte-ring till olika personalgrupper som arbetar med psykiatrisk tvångsvård.

Socialstyrelsen bedömer att dessa förändringar kommer att bidra till en mer tillförlitlig statistik om tvångsvård i form av förbättrad kvalitet, ökad täckningsgrad, säkrare data om tvångsåtgärder samt enklare inrapportering.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-12-15
Format: PDF
Antal sidor: 25
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr