Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Uppföljning av patientlagen inom hjälpmedelsområdet

I denna rapport redovisas resultaten från en uppföljning av hur delaktighet och valfrihet av hjälpmedel inom landsting och kommuner utvecklats sedan införandet av patientlagen 2015.

Sammanfattning

I rapporten redovisas resultaten från en uppföljning av hur delaktighet och valfrihet av hjälpmedel inom landsting och kommuner har utvecklats sedan införandet av patientlagen (2014:821) den 1 januari 2015. I uppdraget har också ingått att följa upp ett antal stöd och stimulansinsatser som Social styrelsen och Upphandlingsmyndigheten ansvarat för, som också syftar till att stärka delaktighet och valfrihet inom hjälpmedelsområdet.

Patientlagens genomslag i verksamheten

Resultatet av uppföljningen visar att verksamheterna inom landsting och kommuner där hjälpmedel förskrivs och provas ut har god kännedom om patientlagen på en övergripande nivå. I princip har personal inom samtliga verksamheter fått information om lagen, och vid ungefär 65 procent av verksamheterna har personal genomgått någon form av utbildning. Ungefär 80 procent av verksamheterna uppger också att de använder styrande dokument för att säkerställa patientlagens bestämmelser.

Ungefär 60 procent av verksamheterna har använt sig av något av Socialstyrelsens två stödmaterial inom ramen för arbetet. Stödmaterialen består dels av en vägledning som vänder sig till första linjens chefer inom hjälpmedelsområdet, dels av en nationell förskrivarutbildning som i första hand riktar sig till förskrivare av hjälpmedel. Under de första tio månaderna som förskrivarutbildningen funnits har uppskattningsvis 17 procent av alla förskrivare i landet påbörjat eller genomfört utbildningen i sin helhet.

Upphandlingsmyndighetens vägledning om upphandling av hjälpmedel för att möjliggöra ökad delaktighet bland användarna är mindre känd. I takt med att sjukvårdshuvudmännen genomför nya upphandlingar av hjälpmedel bör denna vägledning få ett ökat genomslag, enligt vad Socialstyrelsen erfar.

Informationen på webben kan förbättras

Kännedomen om patientlagen är låg bland hjälpmedelsanvändare. I åldersgruppen 18 till 65 år är det 20 procent som uppger att de känner till patient lagen. Resultatet från en webbgranskning visar att ett fåtal landsting har publicerat information om patientlagen på sina webbplatser. Ingen av de kommuner som granskats hade information om lagen. På 1177 Vårdguiden finns sedan sommaren 2017 information om de delar av patientlagen som berör hjälpmedelsområdet.

Patienters upplevelse av delaktighet är hög men valmöjligheterna kan förbättras

Upplevelsen av delaktighet i val av hjälpmedel är hög bland hjälpmedelsanvändare. Ungefär 90 procent av hjälpmedelsanvändare anser att de varit helt eller delvis delaktiga i valet av hjälpmedel. Det har dock inte skett någon generell utveckling av delaktighet sedan patientlagens tillkomst med undantag för hörselområdet där delaktigheten ökat något mellan år 2015 och 2016. Kvinnor upplever generellt en något högre grad av delaktighet i val av hjälpmedel än män. Över 60 procent av hjälpmedelsanvändarna uppger att de fått tillräcklig information om alternativa hjälpmedel när sådana funnits tillgängliga. Andelen som tycker att de inte fått tillräcklig information om alternativa hjälpmedel har ökat något mellan år 2016 och 2017. Både förskrivare och hjälpmedelsanvändare menar också att det ofta saknas alternativa hjälpmedel att välja mellan utifrån ett specifikt behov.

För män planeras oftare en uppföljning av hjälpmedelsanvändningen än för kvinnor.

Verksamheternas kostnader har inte ökat nämnvärt

Socialstyrelsen kan utifrån befintliga underlag konstatera att patientlagen inte inneburit någon väsentlig kostnadsökning för verksamheterna vare sig vad gäller kostnader för personal, inköp, service eller underhåll. Det är ett fåtal av landets hjälpmedelschefer som anser att patientlagen har inneburit ökade kostnader inom hjälpmedelsområdet.

Hjälpmedelsansvaret för utomlänspatienter är oklart

Det finns inte någon skyldighet för huvudmännen att erbjuda hjälpmedel när en patient besöker öppenvården i ett annat landsting än där denne är bosatt eller kvarskriven och stadigvarande vistas. När patienter får vård i annat landsting regleras det i en överenskommelse mellan landstingen, det så kallade Riksavtalet. Uppföljningen visar dock att tillämpningen av Riksavtalet inte är enhetlig. Riksavtalet omfattar inte heller hjälpmedel som förskrivs inom den kommunala vården. Detta bidrar till olikheter i hjälpmedelshanteringen.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-12-12
Format: PDF
Antal sidor: 96
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Staffan Söderberg
075-247 30 00