/
/

Nationella riktlinjer - Målnivåer - Vård vid depression och ångestsyndrom – Målnivåer för indikatorer

Den här rapporten innehåller de nationella målnivåer för vård vid depression och ångestsyndrom som Socialstyrelsen har tagit fram. Målnivåerna ger landsting och regioner tydliga och mätbara mål att arbeta mot och kan användas för styrning och ledning samt vid uppföljning och utvärdering.

Sammanfattning

Utgångspunkten för detta målnivåarbete är de indikatorer som har tagits fram inom ramen för de nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom.

Socialstyrelsens expertgrupp har gjort ett urval av indikatorerna, som bedöms vara lämpliga att målsätta. Arbetet har bedrivits i ett konsensusförfarande med medicinska experter, företrädare för huvudmännen samt andra intressenter, med relevanta kunskapsunderlag som grund. Konsensusgruppen har diskuterat sig fram till ett gemensamt förslag till målnivåer för de aktuella indikatorerna utifrån de befintliga underlagen. Efter genomfört arbete har Socialstyrelsen fastställt tolv målnivåer, se tabell 1 i sammanfattningen i rapporten.

De målnivåer som presenteras i denna rapport har i flera fall hamnat på en hög nivå i förhållande till de resultat som vissa landsting och regioner presterar idag. För många landsting och regioner kan det därför vara en utmaning att nå målen, men det är viktigt att komma ihåg att de är just mål och att det kan ta tid innan hälso- och sjukvården kan nå dit.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-12-1
Format: POD
Antal sidor: 40
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr