Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Viss avancerad barn- och ungdomskirurgi som rikssjukvård

Denna rapport syftar till att ge ett underlag för att kunna fatta beslut om vilka landsting/regioner som ska tilldelas tillstånd att bedriva rikssjukvård inom tre definierade barn- och ungdomskirurgiska områden under den första tillståndsperioden.

Bilagor

Bilaga 1. Sammanställning av sjukvårdsregionernas ansökningar

Bilaga 2. Expertutlåtande P. Chiu

Bilaga 3. Expertutlåtande L.van der Steeg

Bilaga 4. Expertutlåtande R. Rintala

Bilaga 5. Socialstyrelsens beredningsgrupp

Sammanfattning

Kirurgi vid medfött diafragmabråck (bråck i mellangärdesmuskeln) och vid medfödda missbildningar av matstrupen samt viss kirurgi vid anorektala och urogenitala missbildningar (engagerar tarm, ändtarmsmynning och urinblåsa, urinrör och könsorgan) inklusive Hirschsprungs sjukdom (avsaknad av nervceller i delar av tarmen) är tre områden som definierades som högspecialiserad vård av rikssjukvårdskaraktär genom beslut i RSN den 18 maj 2016.

Tillståndsutredningarna påbörjades den 14 november 2016 och omfattar separata tillstånd per definitionsområde. Fyra landsting/regioner har sökt tillstånd för samtliga tre definitionsområden inom viss avancerad barn- och ungdomskirurgi (vABUK): Region Skåne genom Skånes Universitetssjukhus i Lund, Region Uppsala genom Akademiska sjukhuset, Stockholms läns landsting (SLL) genom Karolinska Universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen (VGR) genom Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Denna rapport är ett underlag för RSN att besluta om tillstånd för den första tillståndsperioden som planeras gälla mellan den 30 juni 2018 och 30 juni 2024. Socialstyrelsen bedömer att för områdena: kompetens, allmänna krav på god vård, resultatuppföljning och kvalitets- och verksamhetsutveckling uppfyller samtliga sökande landsting/regioner de uppställda kraven. De områden där landstingens/regionernas förutsättningar skiljer sig åt är kompetensförsörjning, kapacitet och forskning.

Samtliga sökande landsting bedöms ha etablerad medicinsk kompetens och erfarenhet av kirurgi inom alla de tre definierade rikssjukvårdsområdena. Störst erfarenhet av ingreppen finns sammantaget inom SLL.

SLL och Region Skåne har god kompetensförsörjning och tillgång till ECMO. Region Uppsala har också tillräckligt många operatörer men saknar egen ECMO-resurs. VGR har tillgång till ECMO.

Gällande forskning och utveckling bedömer Socialstyrelsen, med stöd av underlag från internationella experter, att två av landstingen, Region Skåne och SLL, har forskningsverksamhet med högre relevans och potential vad gäller vABUK och där SLL är den mest utmärkande av de sökande.

Region Skåne och SLL tillämpar uppföljning på hemorten, har avtal med andra länder och dokumenterade strategier samt utvecklingsmöjligheter vad gäller kompetensförsörjning.

Antalet barn inom vABUK är så litet att det skulle vara tillräckligt med en ensam utförare, men på grund av behovet av barnhjärtkirurgi för en del av barnen och för att minska sårbarheten, är det lämpligt med två utförare där åtminstone en enhet har tillgång till barnhjärtkirurgi.

Sammantaget bedömer Socialstyrelsen att två av de sökande landstingen har bäst förutsättningar att bedriva och utveckla de tre definitionsområden inom vABUK nämligen Stockholms läns landsting, genom Karolinska Universitetssjukhuset och Region Skåne, genom Skånes Universitetssjukhus. Riks-sjukvårdsnämnden rekommenderas därför att fatta beslut om att ge Karolinska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus i Lund, tillstånd för alla tre definitionsområdena att bedriva vABUK som rikssjukvård under den första tillståndsperioden 2018-06-30 till och med 2024-06-30

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-10-35
Format: PDF
Antal sidor: 32
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Kristina Wikner
075-247 30 00