Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen – Uppföljning av 2016 års medel

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att följa upp satsningen på stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015–2018. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet varje år. Denna rapport är den andra delrapporteringen, och en uppföljning av 2016 års medel.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att administrera, fördela medel och löpande följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen. Detta är den andra delrapporten och en uppföljning av 2016 års stimulansmedel.

Alla kommuner rekvirerade stimulansmedel under 2016 för sin och enskilda utförares verksamheter. Under 2016 är det 97 procent av de tillgängliga stimulansmedlen som har använts. Satsningen påbörjades i juli 2015 och har sedan dess finansierat ungefär 5000 årsarbetare i olika yrkeskategorier hos kommunala och enskilda utförare av äldreomsorg.

Stimulansmedlen har i olika äldreomsorgsverksamheter använts på ett sätt som främjar förbättringar för en god vård och omsorg om äldre personer. Några återkommande teman i kommunernas redovisningar är att de med stimulansmedlen har åstadkommit bland annat

  • förbättrad kontinuitet i bemanningen
  • bättre nattbemanning
  • team för trygg hemgång efter sjukhusvistelse
  • förbättrat arbete med aktiviteter för en meningsfull tillvaro för äldre personer med omsorginsatser, såväl enskilt som i grupp.

Några kommuner redovisar också att de har använt stimulansmedlen för förbättringar i organisationen när det gäller utveckling och åtgärdande av trygghetslarm, ökad kvalitet i rehabiliteringen eller förstärkt bemanning när det finns äldre personer med mycket oro vid boendet.

Så här långt tyder uppföljningsresultaten på att stimulansmedlen har bidragit till ökad trygghet och kvalitet för den enskilde, samt utrymme för personalen att tillbringa mer tid med den enskilde, i de verksamheter som har nåtts av stimulansmedlen.

Möjligheten att använda stimulansmedlen på ett sådant sätt att personalen får en möjlighet att gemensamt utveckla verksamheten har visat sig vara större när chefer och personal har en gemensam bild av vad stimulans-medlen finansierar. För att stimulansmedlen ska leda till att personalen får större möjligheter att gemensamt utveckla verksamheten bör det i fler verksamheter kommuniceras till personalen vad stimulansmedlen finansierar i den egna verksamheten.

I äldreomsorgsverksamheter som inte har nåtts av stimulansmedlen vet inte alltid personalen att satsningen pågår. Samtidigt uttryckte personalen i flera verksamheter att det inte satsas tillräckligt på att äldreomsorgen ska fungera på ett bra sätt. Tänkvärt är att myndigheten får dessa svar mitt under pågående satsning. För att få mer engagemang och bättre resultat av satsningen är det önskvärt att fler kommuner på ett tydligare sätt informerar äldreomsorgsverksamheterna i den egna kommunen om hur de har beslutat att använda stimulansmedlen, så att det kommer till äldreomsorgspersonalens kännedom på vilket sätt kommunen arbetar för att med dessa stimulansmedel förbättra äldreomsorgen.

Kommunerna redovisar i stor utsträckning att de är positiva till satsningen men de uttrycker också viss oro för att bemanningen kommer att minska när stimulansmedlen upphör. Några kommuner redovisar dock att stimulansmedlen gjort det möjligt att pröva arbetssätt som planeras att övergå i permanent verksamhet vid satsningens slut, vilket kan ge långsiktiga effekter i dessa kommuner.

Uppföljningsresultaten visar också att det behövs lösningar på strukturella problem i äldreomsorgen, framförallt när det gäller hur arbetet i hemtjänsten organiseras, vilket också har betydelse för hur bemanningen inom äldreomsorgen ska räcka till.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-10-30
Format: PDF
Antal sidor: 76
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Anna Ahlm
075-247 34 15