/
/

Sjukskrivningsmönster och praxis – Skillnader i vårdens arbete

Socialstyrelsen och Försäkringskassan ska på uppdrag av regeringen gemensamt utreda och analysera frågor kopplade till sjukskrivningsmönster och praxis. Rapporten undersöker om vårdens sätt att arbeta med sjukskrivningar kan kopplas till tidigare identifierade sjukskrivningsmönster.

Sammanfattning

Regeringen har gett Socialstyrelsen och Försäkringskassan i uppdrag att gemensamt utreda och analysera frågor kopplade till sjukskrivningsmönster och praxis. I denna rapport, som behandlar den andra och tredje delen av uppdraget, undersöks om vårdens sätt att arbeta med sjukskrivningar kan kopplas till de sjukskrivningsmönster som identifierades i uppdragets första del.

 

I rapporten framkommer inga entydiga resultat när det gäller sjukskrivningsmönster och praxis. Ett fåtal av resultaten indikerar dock att det finns skillnader mellan länen som kan vara kopplade till vårdens arbete och hälso- och sjukvårdens insatser.

 

I analysen av strukturella faktorer kopplade till vårdens organisation, finansiering och resurser, visar resultaten inte på någon tydlig samvariation med de sjukskrivningsmönster som tidigare identifierats. Sjukfallen tenderar dock att vara längre i landsting som har längre väntetider till vården, vilket överensstämmer med resultat från tidigare studier. Sjukfallen är också längre i län där hälso- och sjukvårdens kostnader är högre jämfört med andra län. Utöver dessa samband är måtten spretiga och ger ingen enhetlig bild av vårdens arbete eller hur detta påverkar sjukskrivningsmönster.

 

Resultatet från analysen av riskfaktorer för sjukskrivning i diagnosen de-pression visar att det finns skillnader mellan länen när det gäller risken för att bli sjukskriven. Samtidigt är individuella bakgrundsfaktorer som exempelvis ålder och kön av större betydelse, något som även framkom av resultaten i den första delrapporten. Kvinnor löper exempelvis 30 procent högre risk att bli sjukskrivna till följd av depression i jämförelse med män.

 

Uthämtningen av antidepressiva och ångestdämpande läkemedel bland dem som sjukskrivits i diagnoserna depression och stressreaktion varierar mellan länen. Detta indikerar skillnader i hur denna typ av läkemedelsbehandling används.

 

Analyser av följsamheten till det försäkringsmedicinska beslutstödet som infördes 2008, visar att denna generellt sett fungerar bra för såväl diagnosen akut stressreaktion som depression, men att det förekommer viss variation mellan länen när det gäller sjukskrivningslängd. Att vissa län avviker från beslutsstödet tyder på att det finns regionala skillnader i sjukskrivningspraxis och i hur vården arbetar med sjukskrivningsfrågan.

 

Datamaterialet som ligger till grund för analyserna i denna rapport, inne-fattar endast en begränsad del av den vård som utförs av landstingen. Några långtgående slutsatser rörande sjukskrivningspraxis och vårdens arbete kan därmed inte dras på basis av dessa resultat.

 

I rapporten lämnas även förslag till hur transparenta jämförelser kan utformas. Detta i syfte att möjliggöra regionala jämförelser och löpande uppföljningar av sjukskrivningsmönster och vårdens arbete. De föreslagna måtten är inte heltäckande utan bör utvecklas i dialog med de involverade aktörerna.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-10-27
Format: POD
Antal sidor: 82
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Petra Sundlöf
075 247 30 00

Statistik analys
Clara Larsson
075-247 30 00