Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning – Kunskapsstöd till barnhälsovården

Kunskapsstödet ingår i en utbildning som riktar sig till personal inom barnhälsovården. Här beskrivs de utmaningar och riskfaktorer som föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan uppleva och hur barnhälsovården kan underlätta för föräldrarna genom ett lyhört och individanpassat stöd.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har tagit fram ett utbildningspaket som vänder sig till BHV-enheter som står för kompetensutveckling av sin personal inom barnhälsovården (BHV). I utbildningspaketet finns förutom detta kunskapsstöd bland annat två filmer och en studiehandledning som beskriver hur man kan lägga upp utbildning utifrån de olika produkterna. Detta kunskapsstöd bygger på forskning, olika professioners och föräldrars erfarenheter och syftar till att inspirera barnhälsovården om hur de kan ge stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Alla barn har rätt till barnhälsovård (FN:s konvention om barnets rättigheter artikel 24) och för många barn och föräldrar är BHV en viktig kontakt även efter besked lämnats om att barnet har en funktionsnedsättning.

Den första delen i kunskapsstödet handlar om situationen för föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Riskfaktorer för ohälsa hos föräldrarna som stress, otillräcklig sömn, omgivningens attityder samt relationer behandlas. Utöver detta beskrivs att barn med funktionsnedsättning löper en ökad risk att utsättas för våld.

Den andra delen av kunskapsstödet handlar om vilket stöd som BHV kan ge föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. Här lyfts inledningsvis vikten av att ta föräldrars oro över barnets utveckling på allvar. Därefter lyfts viktiga aspekter i BHV:s bemötande av målgruppen föräldrar till barn med funktionsnedsättning i sitt riktade föräldraskapsstöd. Alla föräldrar behöver känna sig sedda och välkomna i barnhälsovården. Kunskapsstödet betonar även dialogen med föräldrar till barn med funkt-ionsnedsättning ur jämlikhets- och genusperspektiv.

Kunskapsstödet kopplar till följande mål i Agenda 2030: att säkerställa god vård och främja välbefinnande för barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar (mål 3), uppnå jämställdhet (mål 5) och minska ojämlikhet i tillgång till vård, stöd och omsorg (mål 10).

Utöver det universella föräldraskapsstödet som BHV erbjuder kan föräldrar till barn med funktionsnedsättning behöva ytterligare stöd och/eller anpassade insatser från BHV. Samverkan och samordning av insatser till barn med funktionsnedsättning är därför viktigt.

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan behöva:

  • känna att deras oro över barnets utveckling tas om hand
  • ett hoppingivande bemötande men också ett bekräftande av ett föräldraskap med särskilda utmaningar
  • stöd i att dela på ansvaret kring barnet och stöd i ett jämställt föräldraskap
  • ta hjälp av sitt nätverk för mindre stress och ohälsa i familjen
  • ha dialog om syskons behov
  • få information om översiktligt samhällsstöd
  • samordnade insatser för ett fungerande stöd runt barnet
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-10-21
Format: Bok
Antal sidor: 78
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 70 kr