/
/

Uppföljning av reformen om bidrag för glasögon till vissa barn och unga mellan 8–19 år

Slutrapporten redogör för hur många flickor och pojkar som tagit del av bidraget till glasögon för vissa barn och unga. I uppföljningen har även vissa jämlikhetsaspekter studerats. Vidare redovisas hur landstingen administrerar bidraget och vad landstingens utformning av bidraget har inneburit för enskilda personer.

Sammanfattning

Socialstyrelsen fick i regleringsbrevet för 2016 i uppdrag att göra en upp-följning av reformen om bidrag för glasögon till vissa barn och unga 8–19 år.

Antal flickor och pojkar som har tagit del av bidraget

Totalt har 106 826 barn och unga mellan 8 och 19 år beviljats glasögonbidrag under perioden 2016-03-01 till 2017-02-28. Antalet flickor som har beviljats glasögonbidrag är högre än antalet pojkar trots att antalet pojkar är högre i befolkningen. 18- och 19-åringar med synnedsättning har fått glasögonbidrag i mindre utsträckning än de yngre åldersgrupperna.

Landstingets administration kring bidraget

Från mars 2016 har skillnaderna mellan olika landsting utjämnats när det gäller lägsta bidragsbeloppet och åldersgränsen. Tre landsting betalar högre belopp än 800 kr.

Mellan landstingen finns skillnader på fem viktiga områden:

  1. om det går att få bidrag flera gånger per år om beloppet inte överstiger 800 kr
  2. om den unge/vårdnadshavare behöver ”ligga ute med pengar”
  3. om bidraget kan användas till synundersökning
  4. om det finns kriterier för val av optiker
  5. om det finns angivet riktvärde på lägsta synskärpa för att få glasögonbidrag (ett landsting anger riktvärde på synskärpa).

Lagen (2016:35) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga tolkas olika i olika landsting. En del landsting anser att glasögonbidraget inte är en behovsbaserad rättighet enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, medan andra har en annan uppfattning. En del landsting har lagt tid på att handlägga, tolka lagen och skapa egna riktlinjer.

I de flesta fall informeras allmänheten om glasögonbidraget via optiker. Informationen inom landstingdag är idag i huvudsak tillgänglig via internet och för svensktalande medborgare.

Jämförelse med tidigare kartläggning

Jämförelsen med Socialstyrelsens studie från 2013 visar att det inte har skett några förändringar avseende bidrag för barn med grava synfel. Krav på medicinsk motivering och recept har tagits bort. Alla barn och unga med synnedsättning mellan 8 och19 år kan få glasögonbidrag, vilket inte var fallet innan lagen infördes. Tidigare hade en del landsting en lägre ålders-gräns än 19 år.

Effekten av landstingens utformning av bidraget för den enskilde

De flesta föräldrar och vårdnadshavare (70 procent) som har barn mellan 8 och 19 år med synnedsättning känner till glasögonbidraget. Av dem som känner till bidraget anger de flesta (79 procent) att de har använt bidraget. De flesta föräldrar och vårdnadshavare (73 %) uppger att bidragsbeloppet endast täcker delar av kostnaden för glasögonen eller linserna.

Av dem som besvarat enkätundersökningen uppger 18 procent att de har väntat och 10 procent att de har avstått från att köpa glasögon eller linser till sitt eller sina barn under de senaste 12 månaderna p.g.a. att de inte hade råd. Undersökningen visar vissa signifikanta skillnader mellan olika socioekonomiska grupper. Hushåll med låg inkomst har bättre kännedom om bidra-get än hushåll med hög inkomst. Hushåll som hör till någon eller några av grupperna ensamstående, låg inkomst, låg utbildning och födda utanför Sverige uppger i högre grad att de väntat med eller avstått från inköp av glasögon eller linser på grund av att de inte hade råd. De har också i högre grad har fått avstå från andra nödvändiga inköp på grund av inköp av glasögon eller linser. En iakttagelse är att både hushåll med låg inkomst och/ eller låg utbildning och hushåll med medelinkomst och/eller medelutbildning har väntat med inköp av glasögon till sitt eller sina barn under de senaste 12 månader.

Bland de hushåll som känner till glasögonbidraget, liksom bland dem som har använt det, har en signifikant mindre andel väntat med att köpa glasögon eller linser till sitt/sina barn på grund av att de inte hade råd. Bland dem som har använt glasögonbidraget har också en signifikant mindre andel fått avstå från andra nödvändiga inköp på grund av inköp av glasögon eller linser i jämförelse med de hushåll som inte använt har använt bidraget. De som har sökt och använt glasögonbidraget är nöjda med att bidraget finns. Några synpunkter från förälder/vårdnadshavare är att beloppet ska höjas, bättre information om bidraget samt att bidraget även ska täcka kostnaden för synundersökning.

Avslutningsvis konstateras att uppföljningen kan sammankopplas med globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030, nämligen mål 3 (Hälsa och välbefinnande), mål 5 (Jämställdhet) och mål 10 (Minskad ojämlikhet).

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-10-1
Format: POD
Antal sidor: 77
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Sharareh Akhavan
075-247 30 00