Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Kvalitetsregister i kommunal hälso- och sjukvård

Denna rapport redovisar Socialstyrelsens arbete med en särskild satsning på kvalitetsregister inom den kommunala hälso- och sjukvården. Rapporten riktar sig till registerhållarna för de olika kvalitetsregistren och huvudmännen för den kommunala hälso- och sjukvården och äldreomsorgen.

Kvalitetsregister i kommunal hälso- och sjukvård - tabeller

Sammanfattning

I denna rapport redovisar Socialstyrelsen resultatet av en särskild satsning på kvalitetsregister inom den kommunala hälso- och sjukvården. Antalet personer som får kommunfinansierad vård ökar kontinuerligt, och den mesta ökningen sker för personer i ordinärt boende, vid jämförelse med särskilt boende. Det finns emellertid få register som beskriver behov och insatser i denna verkssamhet. Syftet med satsningen har bland annat varit att belysa de register som finns och hur samkörning med olika register kan bidra till att öka kunskapen om den kommunala hälso- och sjukvården. Projektet kan ses som en första kartläggning om vilken information som är möjlig att få fram med hjälp av de register som finns. Resultatet ger underlag till hur framtida fördjupande studier kan bidra med mer information om denna verksamhet.

Socialstyrelsen identifierade 18 olika kvalitetsregister som betydelsefulla för utvecklingen av den kommunala hälso- och sjukvården. Av dessa har följande åtta register samkörts på olika sätt med Socialstyrelsens hälsodata- och socialtjänstregister samt dödsorsaksregister.

  • Senior alert
  • Svenska demensregistret, SveDem
  • Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid demens, BPSD
  • Svenska Palliativregistret
  • RiksSår – kvalitetsregister för svårläkta sår
  • Nationellt Diabetesregister, NDR
  • Riksstroke
  • Rikshöft

Samkörningarna visar bland annat att patientregistret inte lämpar sig särskilt väl för täckningsgradsberäkningar för flera av de register som ingår i undersökningen. Orsaken är att patientregistret inte innehåller information om personer som får vård och omsorg i primärvården, som den kommunala hälso- och sjukvården är en del av. Här har Socialstyrelsen i stället använt andra sätt att identifiera en avgränsad målpopulation, och tagit hjälp av Socialstyrelsens läkemedelsregister eller dödsorsaksregister. Registret Senior alert lämpar sig väl för täckningsgradsberäkningar med registret för kommunal hälso- och sjukvård. 

Täckningsgraden för tre register, Senior alert, BPSD och Palliativregistret, som huvudsakligen beskriver omvårdnadsåtgärder är högre i särskilt boende, det vill säga registren används främst i denna boende-form, även fast den vård som beskrivs i främst Senior alert och Palliativ-registret också ges i ordinärt boende. Värt att notera är att täckningsgraden för NDR är lägre för personer som får kommunfinansierad vård, jämfört med dem som får landstingsfinansierad vård.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-1-25
Format: POD
Antal sidor: 29
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 40 kr

Kontakt

Marianne Lidbrink
075-247 30 00