/
/

Om övergångar mellan sluten vård och öppen vård och omsorg

Denna rapport är det första deluppdraget om effektivare utskrivning från sluten vård. Här redovisas arbetet med att stödja kommuner och landsting i att identifiera lokala problem i övergången mellan sluten och öppen vård och omsorg. De två övriga delarna, om samordnad individuell planering respektive fast vårdkontakt, ska redovisas i oktober 2017.

Sammanfattning

Långa väntetider på sjukhus för utskrivningsklara patienter över 65 år har lyfts fram som ett problem i betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20 s.17). Syftet med det uppdrag som redovisas här var att stödja kommuner och landsting i att identifiera lokala problem i övergången mellan sluten vård och öppen vård och omsorg.

För att försöka stödja huvudmännen har kontakter etablerats med samtliga län, i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Samtal med representanter för kommuner och landsting har genomförts i ett urval på nio län, för att diskutera lokala förutsättningar för en sammanhållen vård och omsorg av utskrivningsklara personer som har fortsatta behov av vård och omsorg. Nya uppgifter om patienter som skrivits ut från sjukhus har hämtats från nationella register, bland annat från patientregistret. En systematisk litteratursökning och en kartläggning av överenskommelser om samverkan har genomförts. Dessutom har patienters rapporterade upplevelser i Webbkollen granskats.

Totalt skrevs 1 121 823 personer ut från sjukhus år 2014 i Sverige. Av samtliga utskrivna fick 334 420 personer fortsatt hälso- och sjukvård av kommuner, medan 221 221 personer fick omsorgsinsatser. Bland dessa utskrivna med fortsatta behov fick 53 763 personer både vård och omsorg. Av dessa sköra personer, varav flertalet var kvinnor 80 år eller äldre, återinskrevs 48 procent på sjukhus inom 30 dagar.

Samtliga nio län rapporterade en rad svårigheter, men berättade också om en rad arbetssätt som initierats för att främja en sammanhållen vård och omsorg. Bland de svårigheter som rapporterades framstår särskilt problem med informationsöverföring mellan huvudmännen och primärvårdens bristande delaktighet som väsentliga systemhinder. Det minskade antalet platser på sjukhus, korttidsboenden och särskilda boenden, liksom rekryteringssvårigheter av personal med relevant utbildning, rapporterades som väsentliga svårigheter. Arbetssätt som initierats i flera län var kontinuerlig uppföljning av antalet utskrivningsklara, prioriterad samverkan, omfattande initial hemtjänst och gemensamt finansierade mellanvårdsformer. Det rapporterades även om exempel på gemensamt dokumentationssystem för båda huvudmännen.

Den vetenskapliga litteraturen visar motsägelsefulla resultat avseende effekter av enskilda åtgärder vid utskrivning. Däremot visar litteraturen att en kombination av åtgärder som sätts in före utskrivning, och som följs upp efter utskrivning, kan minska antalet återinskrivningar.

I samtliga län pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete för en sammanhål-len vård av personer med omfattande behov. Givet de likartade svårigheter som beskrivits, och under förutsättning att arbetssätten är förenliga med gällande lagstiftning, skulle flera av dem med fördel kunna spridas över länsgränser.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-1-13
Format: POD
Antal sidor: 39
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Elisabeth Åhsberg
075-247 30 00