/
/

MultifunC institutionsbehandling för ungdomar med svåra beteendeproblem - Resultat efter två år

Rapporten presenterar resultat från en utvärdering av MultifunC, en modell för institutionsbehandling av ungdomar. Studien visar att MultifunC-gruppen efter två år hade färre återplaceringsdagar, färre dagar i annan vård inom socialtjänsten och att genomsnittskostnaden per ungdom var 400 000 kronor lägre än för traditionell institutionsbehandling.

Sammanfattning

Ungdomar med allvarliga beteendeproblem har en ökad risk för psykisk och fysisk ohälsa, fortsatt kriminalitet och missbruk och lägre utbildningsnivå längre fram i livet. Det är därför angeläget att hitta effektiva metoder för denna svårbehandlade grupp, såväl för samhället i stort som för den enskilde individen och de familjer som berörs.

MultifunC är en strukturerad behandlingsmodell utformad för institutionsvård av ungdomar med hög risk för att återfalla i normbrytande beteende och kriminalitet. Behandlingsmodellen omfattar hela behandlingsförloppet, från en inledande utredning till avslutande eftervård, och bygger på vetenskaplig kunskap om effektiva insatser för målgruppen. MultifunC utmärks bland annat av:

  • ett multimodalt förhållningssätt som riktas mot förändring av riskfaktorer både hos den unge själv och i dennes omgivning
  • behandlingskomponenter som bygger på kognitiv beteendeterapi och social inlärningsteori
  • ett målinriktat familjearbete som inleds redan vid placeringens början
  • en förkortad institutionsvistelse som följs av en integrerad eftervård som befäster och fortsätter det psykosociala förändringsarbete som påbörjats under institutionsvistelsen

I den här rapporten presenteras resultat från en oberoende effektstudie som utvärderat MultifunC jämfört med traditionell institutionsbehandling på de särskilda ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS). Effektstudien är en egeninitierat utvärderingsprojekt som inleddes av Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) och ungdomar inkluderades i studien under åren 2009 – 2012. De registerdata som ligger till grund för den här rapporten med information om vad som hänt ungdomarna två år efter att de kom med i studien inhämtades 2015. En tidigare rapport med resultat från ettårsuppföljningen publicerades 2014.

Undersökningsgruppen bestod av 80 ungdomar, varav hälften fått MultifunC och hälften traditionell institutionsbehandling. Huvudfynden var att:

  • Ungdomar i MultifunC-gruppen hade färre dagar återplacerade på något av SiS särskilda ungdomshem, färre dagar i annan institutionsvård (annat HVB än SiS) och färre dagar med öppenvårdsinsatser inom socialtjänsten.
  • MultifunC uppnådde, trots en kortare institutionsbehandling, minst lika god effekt som traditionell SiS-behandling vad gäller fortsatta beteendeproblem som återfall i kriminalitet.
  • Den uppskattade ackumulerade genomsnittskostnaden per ungdom var drygt 400 000 kronor lägre för dem som fått MultifunC jämfört med ungdomar som fått traditionell institutionsvård.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-1-12
Format: POD
Antal sidor: 56
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr