/
/

Användningen av statsbidraget till vissa organisationer inom det sociala området 2015

Rapporten redogör för den verksamhet som organisationerna som tog emot statsbidraget 2015 genomfört. Uppföljningen visar bland annat att samtliga organisationer har arbetat förebyggande och socialt stödjande samt med information och opinionsbildning.

Sammanfattning

Under 2014 fördelade Socialstyrelsen 93 376 000 kronor för år 2015 i verksamhetsbidrag till 70 organisationer inom det sociala området. Orga­nisationerna har fått bidraget för sin sociala verksamhet inom områdena alkohol och narkotika, utsatta barn och deras familjer, motverka våld mot kvinnor, stöd till efterlevande och hälsofrämjande arbete i enlighet med förordning (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området. Många av organisationerna som har fått del av bidraget är verksamma inom flera av dessa områden.

Rapporten behandlar de 68 organisationer som kom in med sina redovisningar i tid för att vara med i bedömningen av 2015 års statsbidrag. Det var 19 organisationer som inkom med sina redovisningar efter rapportdatum men ändå så pass tidigt att de finns med i bedömningen. De 68 organisationerna har genomfört verksamhet enligt följande:

  • 32 organisationer har rapporterat verksamhet inom området alkohol och narkotika i hög eller mycket hög utsträckning.
  • 47 organisationer har rapporterat verksamhet inom utsatta barn och deras familjer i hög eller mycket hög utsträckning.
  • 23 organisationer har rapporterat verksamhet inom området motverka våld mot kvinnor i hög eller mycket hög utsträckning.
  • 41 organisationer har rapporterat verksamhet inom området hälsofrämjande verksamhet i hög eller mycket hög utsträckning.
  • 15 organisationer har rapporterat verksamhet inom området stöd till efterlevande i hög eller mycket hög utsträckning.

Socialstyrelsen bedömer att syftet med verksamhetsbidraget som anges i förordningen har främjats. Socialstyrelsens uppföljning visar att samtliga organisationer har bedrivit förebyggande och socialt stödjande arbete, informationsarbete och opinionsbildande arbete och arbete som har kommit deras lokala eller samordnande arbete till del. Inom området hälsofrämjande verksamhet har 66 av 68 organisa­tioner bedrivit verksamhet. Majoriteten av organisationerna uppger att insatser inom informations- och­ opinionsbildning har varit de mest effektiva.

Drygt 87 procent av organisationerna uppger att de nått sina delmål i hög utsträckning och 31 procent av organisationerna har samman­hängande mål- och resultatstyrning i hög utsträckning. Det betyder att det även fortsättningsvis finns en betydande utveck­lingspotential inom området.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-9-36
Format: POD
Antal sidor: 40
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr