Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Långsiktig utveckling av strukturerad dokumentation – Regeringsuppdrag 2016

Rapporten beskriver en översyn av Socialstyrelsens arbete inom området gemensam informationsstruktur. Den innehåller en analys av användbarheten och ändamålsenligheten hos produkter och tjänster i den gemensamma informationsstrukturen, såväl som förslag på långsiktig utveckling inom området.

Sammanfattning

I denna rapport beskrivs resultatet av en översyn av formerna för Socialstyrelsens insatser inom området gemensam informationsstruktur och en analys av användbarheten och ändamålsenligheten hos produkter och tjänster i den gemensamma informationsstrukturen. Dessutom beskrivs synpunkter som framkommit i dialog med användare och intressenter, om utvecklingen inom området och vad som behöver göras för att arbetet framöver ska leda till en ändmålsenlig och strukturerad dokumentation. Sist i rapporten föreslår Socialstyrelsen strategier för det fortsatta arbetet med fokus på samordning, kunskapsöverföring och utveckling. Dessutom föreslår vi ett samordnat arbetssätt utifrån en gemensam process, för att utvecklingstakten ska öka.

I den gemensamma informationsstrukturen ingår ett antal grundprodukter som ska användas för att ta fram mer detaljerade beskrivningar av hur information ska struktureras och kodas. Utvecklingen av sådana förädlade produkter är en förutsättning för att målet om en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation ska uppnås. Förvaltningsorganisationen för grundprodukterna har etablerats och finns på Socialstyrelsen, men utvecklingen av förädlade produkter har hittills inte gjorts i någon större utsträckning. Framöver måste det bli tydligt hur denna utveckling ska genomföras och vem som ansvarar för vad i arbetet.

Användarna av den gemensamma informationsstrukturen har relativt god kännedom om vad gemensam informationsstruktur är, och de har en tydlig bild av ändamålsenligheten. Det är främst NI som upplevs som svår att ta till sig. Kunskapen om hur gemensam informationsstruktur ska användas är överlag låg, vilket leder till att produkterna inte används på avsett sätt. Det är tydligt att Socialstyrelsens användarstöd hittills inte har varit tillräckligt, men också att stödet framöver behöver riktas mot en mer specialiserad målgrupp. Socialstyrelsen stödjer därför tidigare förslag i flera SOU-utredningar, om att införa kompetenscentra för informatikfrågor.

I nästa fas i arbetet krävs ett systematiskt arbetssätt med tydlig ansvarsfördelning mellan stat och huvudmän utifrån en gemensam utvecklingsprocess. Utvecklingen kräver samordning och prioritering på nationell nivå samt ett operativt utförarled på huvudmannasidan för utveckling och förvaltning av förädlade produkter. Socialstyrelsen har olika roll i processens olika steg, men ska framför allt delta i prioriteringen av nationella satsningar i utvecklingen och stödja det operativa arbetet med expertkunskap om gemensam informationsstruktur. Socialstyrelsen har också rollen som normgivare och har möjlighet att styra utvecklingen med riktlinjer och kunskapsspridning, samt via föreskrifter, exempelvis Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, samt Socialstyrelsens föreskrift (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-8-25
Format: PDF
Antal sidor: 43
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt