/
/

Läkemedel som kan öka risken för fallskada eller mag-tarmblödning hos äldre – Fokus på antidepressiva läkemedel

Rapporten uppmärksammar de risker en hög förskrivning av antidepressiva läkemedel till äldre kan medföra. Det gäller främst risk för fallskada, men även blödning. Syftet är att förmedla kunskap om risk-nytta värdering, samt bidrar med kunskap i framtagande av riktlinjer och indikatorer vad gäller äldres läkemedelsbehandling

Korrigerad 2016-11-01: Tabell 1-3 och 6-8. Ändrade slutsatser: de marginella skillnader som de nya beräkningarna visar på är något högre risker, speciellt för fallolycka efter opioidanvändning.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har studerat vanliga läkemedelsgrupper som, enskilt eller i kombination, satts i samband med risk för fallskada eller mag-tarmblödning hos äldre personer.

Vad gäller fallskada undersöktes opioider, antidepressiva, lugnande medel och sömnmedel. För utfallet mag-tarmblödning studerades antiflammatoriska NSAID (Non Steroidal Antiinflammatory Drugs), kortikosteroider, lågdos acetylsalicylsyra (ASA) och SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) som är den mest använda typen av antidepressiva medel.

Underlaget har hämtats från myndighetens nationella hälsodataregister, och i analyserna har hänsyn tagits till bland annat ålder, kön, samsjuklighet, utbildning och annan läkemedelsanvändning.

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har tidigare i en systematisk litteraturöversikt från 2015 konstaterat att majoriteten av äldre personer med depressionssymtom inte tycks svara på antidepressiv medicinering.

Med detta som bakgrund, har i denna studie från Socialstyrelsen, speciellt intresse ägnats åt antidepressiva läkemedel. Resultaten visar att förskrivning av antidepressiva, men även av opioider, lugnande medel och sömnmedel, är vanligt hos äldre personer och ökar med stigande ålder.

I den äldsta åldersgruppen, 85 år eller äldre, förskrevs regelbundet ungefärligen var fjärde kvinna och var femte man antidepressiva medel under 2015. Analyserna visade att antidepressiva var förenade med den högsta risken för fallskada. Risken ökade vid användning av antidepressiva samtidigt med opioider, lugnande medel eller sömnmedel; dessa läkemedelsgrupper var också var för sig förenade med ökad risk för fallskada.

NSAID var den läkemedelsgrupp som var förknippad med störst risk för mag-tarmblödning; en mer än 3-faldigt förhöjd risk noterades. ASA i lågdosberedning – som förskrivs i stor omfattning till äldre personer för att förebygga allvarliga tillstånd som hjärtinfarkt och stroke – och kortikosteroider var förenade med mindre riskökningar. Samtidig användning ökade blödningsrisken. Användning av antidepressiva av SSRI-typ, tycks på samma sätt kunna öka risken för mag-tarmblödning hos äldre personer som samtidigt använde NSAID eller lågdos ASA. En nästan 5-faldig ökning i risk för mag-tarmblödning noterades vid samtidig behandling med NSAID och SSRI.

Mot bakgrund den höga förskrivningen av antidepressiva till äldre, och att många äldre inte tycks svara på medicineringen, vill Socialstyrelsen rikta uppmärksamhet på de risker användningen kan medföra. Detta gäller främst risken för fallskada, men även blödning. Myndigheten poängterar vikten av att noggrant följa upp insatt antidepressiv behandling och att regelbundet ompröva medicineringen med avseende på indikation och effekt. Regelbunden användning av NSAID och användning av NSAID samtidigt med andra läkemedel som kan öka risken för mag-tarmblödning, som till exempel SSRI eller lågdos ASA, bör om möjligt undvikas av äldre personer.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-6-60
Format: PDF
Antal sidor: 25
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Bengt Danielsson
075-247 30 00