/
/

Förskrivning av adhd-läkemedel 2015 – Trender och prognos av utvecklingen

Rapporten visar att förskrivningen av adhd-läkemedel fortsätter att öka. Rapporten redovisar en prognos av utvecklingen och vissa trender beträffande läkemedelsbehandlingen. Den vänder sig främst till yrkesverksam personal, beslutsfattare och verksamhetschefer inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Korrigerad 2016-06-14: Sid 25, Blekinge län: Siffran 1.5 är tillagd för flickor, prevalens.

Sammanfattning

Antalet personer som förskrivs adhd-läkemedel i befolkningen fortsätter att öka. Omkring 1 procent av befolkningen hade minst ett uttag av något adhd-läkemedel 2015. Förskrivningen sker i störst utsträckning till barn 10-17 år, där 5,2 procent av pojkarna och 2,2 procent av flickorna inom åldersgruppen hade minst 1 uttag av något adhd-läkemedel.

Det finns samtidigt stora regionala skillnader i förskrivningen av adhd-läkemedel i landet, vilka är tydligast på kommunnivå. Andelen pojkarna som hade uttag av något adhd-läkemedel varierade mellan några få procent och drygt 14 procent beroende på kommun. Vad som ligger bakom sådana regionala skillnader är oklart. Socioekonomiska faktorer kan vara förknippade med nivån på andelen användare av adhd-läkemedel i olika regioner samtidigt som skillnaderna också väcker frågor om huruvida diagnostiken av adhd tillämpas olika i landet. Angeläget är att de regionala skillnaderna inte återspeglar avsaknad av kompetens eller resurser att utreda adhd på sina håll eftersom detta skulle drabba personer som kan vara i behov av adekvat vård.

En trend beträffande de adhd-läkemedel som finns att tillgå vid behandling är att förstahandspreparatet metylfenidat minskar vid behandling samtidigt som lisdexamfetamin ökar. Det främsta skälet till minskningen av metylfenidat är att personer byter från metylfenidat till lisdexamfetamin, även om lisdexamfetamin i någon utsträckning också förskrivs som ett förstahandspreparat istället för metylfenidat.

Socialstyrelsen kan konstatera att utvecklingen beträffande förskrivningen av adhd-läkemedel visar en fortsatt uppåtgående trend. Antalet i befolkningen som använder adhd-läkemedel kommer antagligen att fortsätta att öka ytterligare framöver, enligt myndighetens prognos. På sikt kan andelen användare av adhd-läkemedel vara drygt 6 procent bland pojkar 10-17 år och 3 procent bland flickorna. Beaktat att alla inte påbörjar läkemedelsbehandling efter adhd-diagnos, innebär detta att drygt 8 respektive 4 procent av pojkarna och flickorna kommer att ha en adhd-diagnos på sikt, enligt Socialstyrelsens prognos. Socialstyrelsens anser därför att dagens nivå på förskrivningen till barn 10-17 år nu är inom ramen för den förväntade, åtminstone utifrån dagens kunskap om hur många som faktiskt förmodas ha adhd bland skolbarnen.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-6-12
Format: POD
Antal sidor: 35
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Peter Salmi
075-247 30 00