/
/

Insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar – Stöd till införandet av de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder och statsbidrag för arbetet med kroniska sjukdomar

Rapporten vänder sig till Regeringskansliet och beskriver hur Socialstyrelsen har genomfört uppdraget att genomföra insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. Den kan även vara av intresse för dem som arbetar med att implementera de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har haft i uppdrag att genomföra insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. Uppdraget är en del i genomförandet av regeringens strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar. I uppdraget ingick att stödja implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och att fördela medel till organisationer som företräder professionerna för insatser som syftar till att implementera riktlinjerna. I uppdraget ingick också att fördela medel för allmänna insatser som bidrar till en bättre vård för personer med kroniska sjukdomar.

Stöd till implementering

Socialstyrelsen genomförde sju regionala konferenser tillsammans med berörda sjukvårdsregioner under hösten 2015. Vid konferenserna medver-kade företrädare för landsting och regioner, professionernas organisationer, Sveriges kommuner och landsting och Nätverket för hälsofrämjande sjukvård. Syftet med konferenserna var att inspirera till fortsatta insatser för att stärka arbetet med sjukdomsförebyggande metoder.

Slutsatser från deltagarna vid konferenserna är att landsting och regioner har startat mycket lovande arbete men att man behöver fortsätta att stärka strukturerna för det sjukdomsförebyggande arbetet. Det är viktigt att det finns tydliga mål för arbetet och att varje förvaltning bryter ner målen och skapar strukturer och roller för varje organisation. Det behöver finnas kunskapsstöd och strategiska utbildningssatsningar. Arbetet med dokumentation och uppföljning behöver utvecklas. Hälsa och levandsvanor bör bli en del av värdegrundsarbetet och det behöver finnas vårdprogram för arbetet med levnadsvanor men även integrerat i vårdprogram för olika diagnosgrupper.

En forskargrupp vid Linköpings universitet har haft i uppdrag att analysera implementeringen och särskilt studera vad som gör att införandet av nya arbetssätt ibland stannar upp trots att det finns stöd på politisk nivå och ett intresse bland personalen som möter patienter att arbeta med levnadsvanor. Forskargruppen använder en modell som beskriver implementering som en kedja. Det är viktigt att det finns tydliga uppdrag från högsta nivå men också att det är någon som tar vid och omsätter uppdragen på varje nivå för att kedjan ska hänga ihop. I rapporten efterlyser man ett aktivt ägarskap på alla nivåer som resurssätter och prioriterar frågorna, breda förankringsprocesser, drivande verksamhetschefer som stödjer utveckling och efterfrågar resultat samt att utvecklingsarbetet bäddas in i det vardagliga arbetet. Vidare efterfrågar man tydliga förebilder och goda exempel.

Socialstyrelsen har arbetat för att stärka det förebyggande arbetet i den kommunala hälso- och sjukvården. Ett pilotarbete har inletts med Region Kronoberg och Lessebo kommun för att ta fram en vårdprocess för personer som är patienter både i den kommunala hälso- och sjukvården och i regionens hälso- och sjukvård.

Socialstyrelsen har samlat in uppgifter från landsting och regioner för att beskriva arbetet med levnadsvanor i primärvården. Myndigheten har också fortsatt att stödja dokumentationshanteringen i landsting och regioner när det gäller arbetet med sjukdomsförebyggande metoder.

Webbutbildningen Samtal och råd om bra matvanor har uppdaterats och omarbetats. Bl.a. ha de senaste kostråden från Livsmedelsverket lagts till. Vidare har en ny struktur tagits fram som bygger på Socialstyrelsens nya utbildningsportal.

Fördelning av statsbidrag

Socialstyrelsen har fördelat 10 miljoner kronor i statsbidrag till professionsorganisationer på nationell nivå för att de ska stödja införandet av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Socialstyrelsen har också fördelat 10 miljoner kronor i statsbidrag till professionernas och patienternas organisationer för att de ska bidra till att utveckla vården för kroniska sjukdomar. I rapporten framgår vilka organisationer som har fått del av bidragen och till vilket belopp.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-6-1
Format: POD
Antal sidor: 25
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr