/
/

DRG-statistik 2014 – En beskrivning av vårdkonsumtion i Sverige

Denna rapport presenterar data från Socialstyrelsens patientregister 2014 ur ett DRG-perspektiv.

Sammanfattning

Diagnosrelaterade grupper, DRG, är ett verktyg för att gruppera vårdkontakter till större medicinskt relevanta och kostnadsmässigt lika grupper. Syftet är att kunna beskriva sjukhusverksamhet på ett överskådligt sätt men också bättre jämföra och ersätta sjukvård. Urvalet av tabeller i rapporten ska ses som ett axplock av alla de möjligheter som DRG-statistiken ger till uppföljning och analys. Rapportens resultat visar att det finns stora skillnader mellan landstingen avseende samtliga jämförelser.

Socialstyrelsen kommer att fortsätta utvecklingen av statistiken för att un-derlätta för och bidra till den lokala uppföljningen och dialogen.

Rapporten visar utvecklingen i svensk sjukhusvård för ett flertal variabler. Några resultat:

  • Genomsnittet av diagnoser per vårdtillfälle var 3,1 både år 2013 och 2014.
  • Registreringsmönstret avseende diagnoser skiljer sig stort mellan de olika sjukhusen. Antalet diagnoser per vårdtillfälle varierar från 1 till 5,9 diagnoser per vårdtillfälle på sjukhusnivå. Drygt 60 procent av sjukhusen har kodat tre eller fler diagnoser per vårdtillfälle 2014.
  • Medelvårdtiden för somatisk slutenvård (exklusive geriatrik och psyk-iatri) var 4,1 dagar per vårdtillfälle år 2014, vilket är en minskning med 0,9 dagar jämfört med år 1998.
  • Cirkulationsorganens sjukdomar omfattar 15,6 procent av samtliga vårdtillfällen för 2014 och är därmed den största organspecifika patientgruppen i sjukvården. Män vårdas i högre utsträckning än kvinnor för sjukdomar i cirkulationsorganen. Kvinnor vårdas oftast inom området graviditet och förlossning. Rörelseorganens sjukdomar med 11,4 procent och sjukdomar i matsmältningsorganen med 11,3 procent av vårdtillfällena är de näst största sjukdomsgrupperna totalt.
  • De vanligaste orsakerna till inläggning i slutenvård var 2014 förlossning, buksmärtor, hjärtbesvär och lunginflammation.
  • De vanligaste dagkirurgiska vårdkontakterna 2014 var hudingrepp och kataraktoperationer. Dessa åtgärder utförs nästan uteslutande i dagkirurgi.
  • Graden av poliklinisering, hur mycket av vården som utförs i dagkirurgi jämfört med kirurgisk slutenvård, skiljer sig åt mellan landstingen. Flest dagkirurgiska vårdkontakter i förhållande till vårdtillfällen i slutenvård har Värmland, Västmanland och Stockholm i nämnd ordning.
  • Samtliga resultat i rapporten som avser jämförelser mellan landsting visar på stora skillnader.

Med hjälp av denna rapport, inklusive den fil med Pivottabell och interaktiv DRG-statistik från Socialstyrelsens Statistikdatabaser på Socialstyrelsens webbplats, kan det enskilda landstinget eller sjukhuset ta fram uppgifter på olika nivåer för att kunna använda som referens till sina egna uppföljningar.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-5-9
Format: POD
Antal sidor: 32
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr