/
/

Jämställdhetsperspektivet i öppna jämförelser av socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård – Delredovisning av ett regeringsuppdrag

Denna rapport, som är en delredovisning, presenterar en sammanställning av de indikatorer som finns våren 2016 i öppna jämförelsers samtliga socialtjänstområden och kommunal hälso- och sjukvård och som går att analysera ur ett jämställdhetsperspektiv.

Sammanfattning

Socialstyrelsen fick i regleringsbrevet för budgetår 2016 i uppdrag att redovisa hur vi arbetat för att öka jämställdhetsperspektivet i öppna jämförelser. I uppdraget ingår att analysera och beskriva resultatet av eventuella skillnader mellan könen. Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget senast den 1 juni 2017. En delredovisning ska lämnas senast den 1 juni 2016.

Jämställdhetsperspektivet finns med i befintlig redovisning men kommer att utökas efter de förutsättningar som finns. Arbetet med att öka jämställdhetsperspektivet har integreras i den ordinarie verksamheten vid utveckling av indikatorer i öppna jämförelser. Socialstyrelsen har arbetat för att öka jämställdhetsperspektivet genom att ha:

  • Tagit fram nya enkätbaserade indikatorer till årets publicering av öppna jämförelser i juni 2016. Syftet är att öka jämställdhetsperspektivet i kommunernas verksamheter. Dessa nya indikatorer handlar om systematisk uppföljning av insatser och bygger på två aspekter: Om kommunen/stadsdelen genomfört en systematisk uppföljning av insatser på gruppnivå uppdelat på kön och om kommunen/stadsdelen använt resultaten från denna uppföljning för att utveckla verksamheten.
  • Genomfört en kartläggning av befintliga register och officiell statistik med syfte att se vilka uppgifter som finns uppdelade på kön och skulle kunna användas för att ta fram nya indikatorer och belysa eventuella skillnader mellan kvinnor och män i öppna jämförelser.
    Utifrån kartläggningen framkommer att det finns befintliga datakällor och register som kan användas för att ta fram nya indikatorer eller bakgrundsmått och öka jämställdhetsperspektivet inom öppna jämförelser. Nästa steg i projektet inför slutrapporten är att undersöka om det är möjligt att utifrån dessa datakällor utveckla nya kvalitetsindikatorer och ta fram resultat som belyser eventuella skillnader mellan könen.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-5-31
Format: PDF
Antal sidor: 18
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Jelena Corovic
075-247 30 00