Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Minnesstörningar hos patienter som behandlats med ECT – Om information och delaktighet för patienter och närstående

Rapporten visar på hur vården kan arbeta med information och delaktighet för att förebygga patientens negativa upplevelser och erfarenheter av minnesstörningar. Det konstateras även att patienter med konstaterad minnesstörning kan få individuellt anpassade åtgärder. Rapporten vänder sig till verksamhetschefer och vårdpersonal inom psykiatrin.

Sammanfattning

De senaste två åren har Socialstyrelsen och sedermera även Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tagit emot ett drygt hundratal berättelser från patienter som beskriver biverkningar som de anser kan härledas till Elektrokonvulsiv, ECT- behandling. Många berättelser ligger långt tillbaka i tiden och endast ett fåtal klagomål har lett till formella utredningar. Citaten från patienter i den här rapporten kommer från dessa berättelser.

Patienterna berättar oftast om långvariga minnesstörningar, bristande information om biverkningar och ett dåligt bemötande från vården. På basis av dessa berättelser har Socialstyrelsen tillsammans med en expertgrupp identifierat ett behov av stöd till vården avseende bemötande och åtgärder som vården kan vidta.

ECT används framförallt vid svåra depressioner och är en behandlingsmetod inom psykiatrin. ECT är verksamt vid bland annat svår depression, svår mani, katatoni och postpartumpsykos. ECT påverkar också minnesfunktioner och det är vanligt att patienter får minnesstörningar under behandlingsperioden. Störningarna innebär svårigheter att inprägla minnen och de kan vara upp till några veckor efter avslutad behandling.

Hittills publicerad forskning har inte kunnat påvisa något samband mellan ECT och långvariga minnesstörningar. Minnesfunktionen är idag inte fullt ut beskriven i den vetenskapliga litteraturen, och här finns en vetenskaplig kunskapslucka. Det finns således fortsatt diskrepans mellan befintliga forskningsresultat och patienters beskrivningar av långvarig minnesstörning efter ECT.

Socialstyrelsens rapport syftar till att stödja hälso- och sjukvården i att förebygga och begränsa patienters negativa erfarenheter och upplevelser av minnesstörningar efter ECT-behandling. I materialet ges exempel på hur vården kan ge stöd till de patienter som upplever långvariga minnesstörningar, oavsett grundorsaken till minnesstörningen.

Störst fokus ligger på vårdens skyldighet att informera patienten och närstående, på patientens delaktighet i beslut samt på hur vården kan bemöta patienternas oro för långvariga minnesstörningar.

Socialstyrelsen bedömer att det är viktigt att:

  • verksamheten är organiserad så att ordinerande läkare och vårdpersonal som utför behandlingen i samverkan löpande följer upp behandlingens effekt,
  • även den personal inom psykiatrin som inte arbetar med ECT har kännedom om behandlingens effekt och biverkningar,
  • ge patienter som ska behandlas med ECT möjlighet att före behandlingen förbereda sig på att minnet kan påverkas,
  • före behandlingen undersöka patientens minnesfunktioner,
  • minnesfunktionerna hos patienter som behandlas med ECT följs upp löpande under behandlingen, direkt efter behandlingen samt sex månader efter avslutad behandling och
  • efter att en patient genomgått utredning, där minnesstörning konstaterats men ingen pågående depression eller andra förklarande orsaker föreligger, erbjuda individuellt anpassade åtgärder.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-5-29
ISBN: 978-91-7555-385-6
Format: POD
Antal sidor: 27
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr