/
/

Märka hjälpmedel för spårbarhet – en vägledning för individmärkning

Vägledningen ska vara ett stöd för sjukvårdshuvudmän och leverantörer för individmärkning av hjälpmedel.

Bilagor

Bilaga 2 Hjälpmedel som troligen märks - sammanställning av enkätsvar

Bilaga 3 Hjälpmedel som troligen märks - Sammanställning av enkätsvar

Bilaga 5 Förslag till produkter som individmärks, artikelnummer och serienummer, av leverantörer

Bilaga 6 Arbetsprocesser på hjälpmedelcentral där individmärkning används

Denna publikation har tagits över av Socialstyrelsen i och med att Hjälpmedelsinstitutet upphörde den 30 april 2014 och dess webbplats stängdes ner den 1 maj 2016.

Sammanfattning

Vägledning för övergång till leverantörers märkning för spårbarhet i stället för egen märkning.

En arbetsgrupp har arbetat med att beskriva hur förslaget enligt rapporten Att märka hjälpmedel för spårbarhet – individmärkning från 2010 ska kunna implementeras i praktiken. Förslaget innebär att tillverkarens märkning, artikelnummer i kombination med serienummer, ska ersätta den individmärkning som idag görs av varje hjälpmedelscentral. Förslaget skulle leda till en internationell märkning och en effektivare hantering.

Gruppen hade också uppdrag att ta fram förslag till på vilken nivå spårbarhet ska finnas, för vilka produkter, var märkningen ska placeras samt vilka krav som ska ställas på datasystem och läsutrustning. En arbetsgrupp bestående av representanter från sjukvårdshuvudmän, hjälpmedelsleverantörer, GS 1 och HI har med utgångspunkt från tidigare genomfört arbete tagit fram förslag enligt uppdraget.

Arbetet är avgränsat till hjälpmedelscentralernas verksamhetsområde.

Nivån för spårbarhet

En enkät genomfördes till samtliga hjälpmedelscentraler i landet med en hög svarsfrekvens. Resultatet var att det för många hjälpmedel finns en stor enighet om vilka hjälpmedel som alltid ska vara spårbara och därmed individmärkas. För andra hjälpmedel fanns större skillnader. Med utgångspunkt från enkäten har ett förslag tagits fram till vilka hjälpmedel som från leverantörerna ska märkas så att hjälpmedelscentralerna kan använda märkningen för spårbarhet. Se bilaga 3.

Förslaget innebär att det enbart är huvudhjälpmedel som ska individmärkas, med ett undantag; lyftselar.

Hur ska det märkas?

En global accepterat system för informationsbärare som medger läsning av artikelnummer och serienummer ska användas, till exempel GS1 128, GS1 Datamatrix eller RFID. Det krav på fyra siffror som ska vara visuellt läsbara enligt tidigare rapport, är en unik märkning för Sverige. Det kravet har tagits bort vilket ytterligare kan effektivisera hanteringen.

Leverantörerna beslutar själva var etiketten eller informationsbäraren placeras, eftersom det finns förutsättningar som typ av lack som påverkar var det är lämpligt. Vissa grundkrav på placering finns dock.

Förutsättningar för genomförandet

Arbetsgruppen har kommit fram till att det finns vissa förutsättningar som måste uppfyllas för att förslaget ska kunna genomföras i praktiken inom tre till fem år. De beskrivs i rapporten, men är i punktform:

  • följsamhet till förslaget vid upphandlingar
  • tillgång till läsutrustning
  • ändrade arbetssätt
  • läsutrustning måste finnas och användas vid avläsning av informationsbäraren för att säkra kvalitet och patientsäkerhet
  • anpassning av befintliga verksamhetssystem för att ta emot och använda informationen.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-4-49
Format: PDF
Antal sidor: 48
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Karin Flyckt
075-247 30 00

Mer hos oss

Hjälpmedel