/
/

Stärkt stöd till barn som anhöriga – Resultat och slutsatser från fem års utvecklingsarbete

Rapporten sammanfattar utvecklingsarbetet för ändamålsenligt stöd till barn som anhöriga inom hälso- och sjukvård, socialtjänst samt förskola/skola.

Sammanfattning

Ett omfattande utvecklingsarbete har lett till att fler barn som anhöriga uppmärksammas och får stöd, främst inom hälso- och sjukvården.

Uppdraget har genererat ny kunskap om dessa barn, det vill säga flickor och pojkar i olika åldrar och utvecklingsfaser, och deras familjer. Det är exempelvis kunskap om omfattning och behov samt konsekvenser av en uppväxt med allvarliga svårigheter hos en förälder samt om strukturer och metoder för stöd. Kunskapen har redovisats i fem registerstudier, fyra kartläggningar, sju kunskapsöversikter, två utvärderingar och två hälsoekonomiska studier. Fler rapporter kommer under 2016.

Utifrån stöd inom ramen för uppdraget har landsting/regioner och kommuner bedrivit utvecklingsarbete för strukturer och rutiner samt ökad kompetens hos personal för att stärka stödet till barn som anhöriga. En webbutbildning för implementering av 2 g § hälso- och sjukvårdslagen har tagits fram och hittills genomförts av ca 4000 personer. Virtuella patientfall är under publicering. Flertalet landsting/regioner har ett aktivt arbete i frågan.

Inom socialtjänsten har utvecklingen mot ett samordnat familjeorienterat arbetssätt i familjer med missbruk påbörjats. Socialstyrelsen har sammanfattat kunskaper och erfarenheter i en guide som underlag för implementering av ett sådant arbetssätt och stödjer aktivt kommuner som avser att införa det.

Underlag för kompetensutveckling inom skolan i samarbete med Skolverket och handledningsmaterial till personal i förskola och skola har tagits fram.

Nationellt komptenscentrum anhöriga har etablerats som en långsiktig stödstruktur även när det gäller barn som anhöriga gentemot hälso- och sjukvård, socialtjänst, förskola och skola samt idéburen sektor.
Det återstår dock mycket att göra för att strukturerna ska bli uthålliga och nå alla berörda barn. Socialstyrelsen pekar i rapporten på att fortsatt långsiktigt stöd från nationell och regional nivå behövs för implementering och upprätthållande av stöd till barn som anhöriga och deras familjer samt för utveckling av ett mer differentierat och anpassat stöd.
Socialstyrelsen fortsätter inom ramen för ordinarie verksamhet arbetet för att stärka stödet till barn som anhöriga under 2016. En rad utvecklingsområden beskrivs i rapporten

Läs hela sammanfattningen
Stärkt stöd till barn som anhöriga

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-4-43
Format: POD
Antal sidor: 20
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Merike Hansson
075-247 31 71