/
/

En mer tillgänglig och patientcentrerad vård – Sammanfattning och analys av landstingens och regionernas handlingsplaner – Delrapport

Socialstyrelsen har i uppdrag att stödja landstingen och regionernas strategiska utvecklingsarbete mot en mer tillgänglig och patientcentrerad vård. Den här sammanställningen ger en överblick av det pågående arbetet.

Sammanfattning

Inom ramen för statens överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting om en mer tillgänglig och patientcentrerad vård har Socialstyrelsen i denna delrapport sammanställt och analyserat landstingens och regionernas handlingsplaner.

Landstingens och regionernas nulägesbilder skiljer sig åt där vissa ger en relativt positiv bild, medan andra lägger ett större fokus på att identifiera och beskriva utmaningar. Det är inte klart vad skillnaderna uttrycker eller beror på, men en möjlig tolkning är att behovet av utveckling uppfattas olika mellan landstingen och regionerna. En annan möjlig tolkning är att landstingen och regionerna har haft olika angreppssätt i framtagandet av handingsplaner. Detta speglar inte nödvändigtvis skillnader i synen på utvecklingsbehov. Det råder också olika syn och tolkning av begreppen där skillnaderna blir störst vad avser begreppet patientcentrering.

En annan iakttagelse är att de mål som beskrivs i handlingsplanerna sällan är mätbara eller tydligt formulerade. Det är möjligt att landstingen och regionerna har mätbara mål som inte beskrivs i handlingsplanerna, men på det sätt målen presenteras i handlingsplanerna är de svåra att följa upp.

Landstingen verkar inom ramen för denna överenkommelse i stor utsträckning bygga vidare på tidigare etablerade strukturer och samarbeten för utvecklingsarbete. Tonvikten i landstingens handlingsplaner verkar också i första hand ligga på att fortsätta insatser och aktiviteter som redan pågår, snarare än att inleda nya aktiviteter.

Sammantaget innebär detta att genomlysningen av landstingens och reg-ionernas handlingsplaner resulterar i en delvis motsägelsefull bild. Å ena sidan existerar en relativt samstämmig syn bland landsting och regioner om att hälso- och sjukvården behöver öka tillgängligheten och göra vården mer patientcentrerad. Samtidigt förefaller landstingens och regionernas arbete planeras och genomföras utifrån befintliga strukturer och samarbeten för utvecklingsarbete, snarare än utifrån nya lösningar och arbetssätt. Detta kan leda till att den diskrepans som i dagsläget existerar mellan de landsting och regioner som har en etablerad erfarenhet av att bedriva strategiskt utvecklingsarbete och de som har det i mindre utsträckning befästs. Ett förhållande som i sin förlängning kan leda till att exempelvis arbetet för en jämlik vård för hela befolkningen på lika villkor försvåras.

Mot den bakgrunden avser Socialstyrelsen i det fortsatta arbetet att i ett gemensamt lärandeprojekt tillsammans med landsting och regioner utveckla och stärka förutsättningarna att bedriva strategiskt utvecklingsarbete. Utgångspunkten för detta lärandeprojekt är att kartlägga och tydliggöra landstingens och regionernas utvecklingskraft och innovationsförmåga.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-3-22
Format: POD
Antal sidor: 73
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr