/
/

Uppföljning av Prioriteringscentrum – Redovisning av 2015 års verksamhet

Rapporten redovisar vilken verksamhet Prioriteringscentrum har bedrivit med 2015 års statsbidrag.

Sammanfattning

Prioriteringscentrum (PrioC) inrättades 2001 som ett nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg. Sedan 2010 är Linköpings universitet huvudman för verksamheten. Under de senaste åren har verksamheten finansierats av landstinget i Östergötland och genom medel från regeringen. Socialstyrelsen är uppdragsgivare till PrioC och fick 2015 i uppdrag av regeringen att betala ut 3 500 000 kronor i verksamhetsbidrag till PrioC.

Under 2015 medverkade PrioC som konsulter och metodstödjare i Social-styrelsens prioriteringsarbete med nationella riktlinjer avseende demens, depression och ångest, hjärtsjukvård, MS och Parkinsons sjukdom samt stroke. PrioC har även bistått Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i deras arbete med prioriterings- och metodutvecklingsfrågor.

PrioC har också satsat på att utveckla prioriteringsarbetet i landsting och regioner under året via omfattande utbildnings- och handledningsinsatser i landstingen i Kalmar och Dalarna samt Region Östergötland.
Kunskap om och praktiska erfarenheter av arbete med prioriteringar sprids bland annat via rapporter, vetenskapliga artiklar och debattartiklar om prioriteringar och deras implikationer. Under 2015 publicerade PrioC fyra rapporter och flera vetenskapliga artiklar.

Andra viktiga kanaler för att nå ut med kunskap och erfarenheter av prioriteringsarbete är kompetenscentrumets webbsida och medverkan vid mässor och konferenser såväl nationellt som internationellt. Under året genomfördes exempelvis den åttonde nationella prioriteringskonferensen i Norrköping. Vidare arbetar PrioC med kunskapsspridning via utbildnings- och metodstöd, nyhetsbrev och broschyrer samt pressmeddelanden.

Under 2015 tecknade PrioC nya treårsavtal med Socialstyrelsen, Region Östergötland och Linköpings universitet. I avtalet med Socialstyrelsen formuleras PrioC nationella uppdrag inom prioriterings¬området vilket ska ge en tydlighet i det nationella uppdraget och därigenom förstärka kunskaps- och metodutveckling inom området. Detta ligger i linje med resultatet i den externa utvärdering av PrioC som genomfördes 2014 som bland annat pekade på vikten av precisering och avgränsning av uppdraget. Socialstyrel-sens förslag är att myndigheten även fortsättningsvis genomför årliga uppföljningar av Prioriteringscentrums verksamhet där de förbättringsförslag som lämnades i den externa utvärderingen av PrioC 2014 följs upp.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-3-21
Format: POD
Antal sidor: 18
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Thomas Malm
075-247 30 00

Mer hos oss

Statsbidrag