/
/

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svensk Demenscentrum – Redovisning av 2015 års verksamhet

Rapporten redovisar centrumens verksamhet 2015. Resultatet visar att verksamheterna på ett flertal sätt bidrar till att utveckla vård och omsorg och anhörigstöd av god kvalitet.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att följa upp verksamheten vid Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) och Svenskt Demenscentrum (SDC). Detta är den nionde återrapporteringen av verksamheten vid de båda kompetenscentren och den omfattar verksamheten under 2015.

Socialstyrelsen finner att såväl NkA som SDC bedriver en angelägen och viktig verksamhet. Kompetenscentrumens redovisningar vittnar om insatser som är både efterfrågade och uppskattade av såväl professionellt verksamma som av anhöriga. Socialstyrelsen kan konstatera att deras respektive verksamhet bedrivs i enlighet med det urspungliga regeringsuppdraget.

Under 2015 har NkA fortsatt sitt arbete med att etablera lättillgängliga kunskapskällor, arbeta med blandade lärande nätverk, sprida kunskap om anhöriga och deras situation och vilka stödinsatser som finns. Centrumets uppgift är också att bistå med olika former av konsultationsstöd såväl till enskilda som till organisationer och myndigheter.

NkA:s uppdrag omfattar anhöriga till äldre personer, anhöriga till personer med funktionsnedsättning och personer med långvarig sjukdom. Utöver det har NkA haft specifika uppdrag att arbeta mot grupperna anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning, anhöriga till personer med psykisk ohälsa och barn som anhöriga. NkA bedriver en omfattande konferens- och utbildningsverksamhet för att sprida kunskap och utveckla och stärka utbildningar inom anhörigområdet.

SDC har fortsatt arbetet med Demens ABC Guiden och Demens ABC Plus. Under 2015 har de utfört en fortsatt spridning av utbildningen och i december hade den 96 313 registrerade användare. Av dessa hade 81 477 personer (85 procent) klarat utbildningen.

Under året har SDC fortlöpande uppdaterat sin webbportal med nyheter inom området samtidigt som de genomfört arbete med att komplettera och uppdatera portalens sex huvudområden Fakta om demens, Leva med demens, Arbeta med demens, Forskning, Utbildning och Publicerat. Under 2015 registrerades 724 353 besök på webbsidan varav 405 102 unika användare.

SDC sprider ett omfattande skriftligt material via rapporter och nyhets-brev. Under året har SDC arrangerat och deltagit i ett stort antal konferenser och fortsatt sitt arbete med att utveckla kontakter och samarbeten.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-3-20
Format: POD
Antal sidor: 27
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Thomas Malm
075-247 30 00