/
/

Primärvårdens uppdrag – En kartläggning av hur landstingens uppdrag till primärvården är formulerade

Denna rapport är en kartläggning av primärvårdens uppdrag. Kartläggningen visar bland annat att det finns en kärnverksamhet som på en övergripande nivå är gemensam för samtliga landsting.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag kartlagt hur landstingens uppdrag till primärvården är formulerade. Kartläggningen omfattar både hur det medicinska uppdraget är formulerat och hur uppdraget om samordning med andra vårdnivåer och huvudmän ser ut.

Det medicinska uppdraget

Kartläggningen visar att det finns en kärnverksamhet som på en övergripande nivå är gemensam för samtliga landsting. Den gemensamma kärnan som ingår i grunduppdraget till vårdcentralerna i samtliga landsting omfattar

  • mottagningsverksamhet för planerad (tidsbokad) och oplanerad hälso- och sjukvård inom det allmänmedicinska kompetensområdet, samt inom rehabilitering, psykosociala insatser och hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser
  • jourverksamhet, ofta i samverkan med andra vårdenheter
  • läkarinsatser i kommunal hälso- och sjukvård
  • medverkan i landstingets smittskyddsarbete, i forsknings- och utvecklingsarbetet samt i kris- och katastrofberedskapen inom länet.

Samtidigt som det finns en kärnverksamhet som ingår i grunduppdraget till vårdcentralerna i samtliga landsting finns det variationer inom ramen för den gemensamma kärnan. Dessa variationer handlar till exempel om på vilken detaljnivå uppdragen är formulerade och om åtagandenas omfattning inom det allmänmedicinska kompetensområdet samt för rehabilitering, psykosociala insatser och hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Det varierar även vilka krav landstingen ställer på personalens kompetens. Några landsting har dessutom egna vårdval för rehabilitering eller psykosociala insatser, samtidigt som rehabilitering och psykosociala insatser ingår i grunduppdraget till vårdcentralerna i någon form.

En majoritet av landstingen har även uttalade krav på att det ingår i vårdcentralernas grunduppdrag att ge vaccinationer, utföra hälsoundersökningar för asylsökande samt tillhandahålla verksamhetsförlagd utbildning och utbildningsplatser för de professioner som är verksamma vid vårdenheten.

Barnhälsovård ingår i grunduppdraget till vårdcentralerna i 14 landsting. I ett landsting ingår endast läkarinsatser i barnhälsovården i grunduppdraget. I andra landsting utgör barnhälsovård tilläggsuppdrag till vårdcentralerna eller är organiserat som eget vårdval.

Det varierar i större utsträckning hur landstingen har valt att hantera mödrahälsovård och medicinsk fotvård. I omkring hälften av landstingen ingår dessa verksamheter i grunduppdraget till vårdcentralerna, i andra landsting utgör de tilläggsuppdrag till vårdcentralerna eller är organiserade som egna vårdval. Det finns även landsting som har valt att lägga verksamheterna utanför vårdvalet.

Samordning med andra vårdnivåer och huvudmän

I samtliga landsting ingår det i vårdcentralernas uppdrag att samverka med andra vårdnivåer och huvudmän för att samordna patientens vård och behandling. Detta ingår även i uppdraget till utförare av verksamhet inom ramen för de separata vårdval som finns i sex landsting. Det är dock bara sex landsting som har uttalat att vårdcentralerna har huvudansvaret för att samordna den vård och behandling som patienten har behov av.

I samtliga landsting finns avtal eller överenskommelser om samverkan som vårdcentralerna ska följa.

Samtliga landsting ställer krav på att vårdcentralerna ska samverka inom ramen för sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, men det varierar i stor utsträckning hur utförligt detta är beskrivet.

Av uppdragsbeskrivningarna framgår det att samtliga landsting arbetar för att med hjälp av olika it-lösningar stödja en sammanhållen vårdkedja och verka för att informationen ska vara tillgänglig i hela vårdkedjan för berörda aktörer. Samtliga landsting ställer krav på att vårdcentralerna ska ingå i eller vara beredd på att ingå i sammanhållen journalföring. Merparten av landstingen ställer krav på att vårdcentralerna ska ansluta sig till eller delta i tjänsten Nationell Patientöversikt (NPÖ). Tre av fyra landsting skriver även att landstinget har ett system för samordnad vårdplanering som vårdcentralerna ska använda.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-3-2
Format: POD
Antal sidor: 41
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Emma Lindgren
075-247 30 00