/
/

Att arbeta i Sverige vid kris – En utredning om förutsättningarna att ge utländsk hälso- och sjukvårdspersonal behörighet att verka i Sverige vid kriser

Rapporten redovisar en utredning av förutsättningarna för att skyndsamt och patientsäkert ge utländsk hälso- sjukvårdspersonal behörighet att verka i Sverige vid en krissituation.

Sammanfattning

Socialstyrelsen anser att det utifrån dagens regelverk för behörighet inte är möjligt att skyndsamt ge utländsk hälso- och sjukvårdspersonal behörighet att verka i Sverige vid en kris eller allvarlig händelse. Socialstyrelsen föreslår därför ett alternativ till dagens regelverk gällande behörighet som bygger på att det i lag införs ett generellt undantag från nuvarande behörighetsregler i krissituationer. Vi föreslår vidare att det i förordning eller myndighetsföreskrifter anges vissa minimikrav som alltid måste vara uppfyllda för att få behörighet. Minimikraven är viss utbildningsnivå, för yrket nödvändiga språkkunskaper och viss nivå avseende god vandel.

Behörighetsprövningen bör göras på nationell nivå och vi föreslår att den görs av Socialstyrelsen. Behörigheten bör vara tillfällig och ges på individnivå i form av legitimation.

Fördelarna med att skapa ett system som bygger på ett generellt undantag från nuvarande regler är att:

  • behörighetsprövningen blir mer flexibel och kan anpassas till olika krissituationer och utifrån behoven av utländsk hälso- och sjukvårdspersonal,
  •  behörighetsprövningen kan ske mer skyndsamt,
  •  förutsättningarna för att ta emot hälso- och sjukvårdspersonal som ställs till förfogande genom internationellt samarbete, såsom EU:s civilskydds-mekanism, ökar.

Det kan krävas ytterligare utredning av om förslaget är förenligt med yrkeskvalifikationsdirektivet.

Orsaken till att Socialstyrelsen bedömer att ändringar i dagens regelverk för behörighet behövs är främst de krav som ställs på att yrkesutövaren ger in dokumentation, såsom utbildningsbevis och intyg om språkkunskaper. Nuvarande system möjliggör heller inte en enhetlig hantering av de yrkes-grupper det kan finnas behov av, vilket fördröjer handläggningen. Olika regler gäller för olika yrkesgrupper och för personer som fått sin utbildning i eller utanför ett EES-land . Dessutom innebär de krav som ställs på kunskaper i svenska, norska eller danska att den grupp som kan ges behörighet i en krissituation begränsas.

Läs hela sammanfattningen
 Att arbeta i Sverige vid kris

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-3-19
ISBN: 978-91-7555-374-0
Format: POD
Antal sidor: 47
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Gaston Fernandez Palma
075-247 30 00

Mer hos oss

Krisberedskap