/
/

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin – Slutrapport

I rapporten redovisas myndighetens arbete i genomförandet av den funktionshinderspolitiska strategin 2011–2016.

Sammanfattning

Vad vet vi om samhällets individuella insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning? Bidrar de individuella stöden till full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor? Dessa frågor har varit centrala för Socialstyrelsens arbete inom ramen för regeringens funktionshinderspolitiska strategi under åren 2011–2016. Syftet har varit att öka kunskapen om de individuella stödens utformning samt att påverka ansvariga myndigheter och verksamheter att utforma stöden så att de leder till full delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

Socialstyrelsen har tidigare publicerat fyra delrapporter om arbetet med den funktionshinderspolitiska strategin. Detta är slutrapporten. Här redovisas dels utgångsläget 2011, som följs upp av mätningar och uppföljningar under perioden, dels genomförda aktiviteter under de olika delmålen samt de resultat som uppnåtts. Så här sammanfattar Socialstyrelsen resultaten;

  • Delmålet om vård och omsorg efter behov bedöms inte vara uppfyllt. Personer med funktionsnedsättning får ofta inte tillgång till likvärdig hälso- och sjukvård som befolkningen i övrigt. Hälso- och sjukvården behöver öka sin kunskap om personer med funktionsnedsättning och deras hälsorisker. Även socialtjänsten behöver öka sin kunskap för att stödja personer med funktionsnedsättning i kontakten med hälso- och sjukvården när det finns misstanke om ohälsa. De ökade kunskaperna behöver leda till förändrat arbetssätt.
  • Problemen med långa väntetider innan personer får sina beslut verkställda kvarstår men kunskaperna om orsakerna till detta har ökat varför målet bedöms som uppfyllt. Antalet personer som får vänta länge på att få flytta in i en bostad med särskild service ökar. Det är fler män än kvinnor som inte får sina beslut om bostad med särskild service verkställda. Skillnaden mellan könen har varit relativt konstant under perioden. Antalet personer som får vänta länge på att få en kontaktperson har minskat, vilket är positivt.
  • Arbetet med målet om ökad delaktighet har visat en positiv tendens under perioden och bedöms som uppfyllt. Barn, ungdomar och vuxna som bor i bostad med särskild service är mer delaktiga och har större inflytande över insatsens genomförande än tidigare. Även vårdnadshavare och gode mäns möjlighet till inflytande har ökat när det gäller bostad med särskild service för barn och unga.
  • Stödet till anhöriga till personer med funktionsnedsättning har ökat och delmålet bedöms därför uppfyllt Kunskaperna om anhörigas behov av stöd har förbättrats men stödet är fortfarande för generellt utformat. Det behöver anpassas mer efter behovet hos de olika målgrupperna.

En slutsats är att kunskaperna inom många områden har ökat under strategiperioden. Utvecklingen går dock långsamt och det är inte alltid som den ökade kunskapen leder till att ansvariga huvudmän vidtar nödvändiga åtgärder för att komma tillrätta med problemen.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-3-13
ISBN: 978-91-7555-372-6
Format: POD
Antal sidor: 51
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Mer hos oss

Funktionshinder