/
/

Från Äldres behov i centrum till Individens behov i centrum – Lägesrapport

Rapporten redovisar stödet till införandet av ÄBIC i äldreomsorgen. Den beskriver även det vidareutvecklade och anpassade arbetssättet Individens behov i centrum (IBIC). IBIC är för vuxna personer som oavsett funktionsnedsättning har behov av insatser i sin dagliga livsföring enligt SoL eller LSS.

Sammanfattning

Äldres behov i centrum, ÄBIC, stödjer ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt och ger möjlighet till strukturerad dokumentation för såväl handläggare som utförare av insatser enligt Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, inom äldreomsorgen. För att beskriva funktionstillstånd och hälsa används Klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF [1]. Att ÄBIC är behovsinriktat betyder att det syftar till att ge individen hjälp och stöd med utgångspunkt från personens individuella behov och inte från utbudet av existerande insatser. ÄBIC består av kärnkomponenterna:

  • Behovsinriktat arbetssätt med individen i centrum
  • Systematiskt arbetssätt
  • Strukturerad dokumentation som bygger på nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk. ÄBIC utgår från regelverket för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten [2] och ger stöd för strukturerad dokumentation av individens behov. Dokumentationen anpassas till det som är frågeställningen i individens ansökan eller begäran, vilket innebär att en avgränsad och tydlig frågeställning leder till en kort utredning med begränsad mängd av information. Oavsett omfattning på utredning ger arbetssättet stöd för att beskriva nuläge och mål, vilket i sin tur ger möjlighet att följa upp resultatet för individen. ÄBIC innebär ingen dokumentation utöver det som redan följer av regelverket för socialtjänsten.

Implementering

Utvecklingsarbetet med ÄBIC påbörjades 2008 och har skett inom ramen för olika regeringsuppdrag [3, 4]. Utvecklingsarbetet har omfattat beskrivning och dokumentation av individens behov av stöd i sin livsföring enligt SoL.

Från och med 2013 har Socialstyrelsen på regeringens uppdrag lämnat stöd till kommunerna för implementering. Stödet har utgått i form av en vägledning för Äldres behov i centrum [5], utbildningsinsatser till lokala processledare, stöd till regionala nätverk och en webbintroduktion till ÄBIC . Under 2014 utgick även stimulansmedel som stöd till kommuner som utbildat minst en lokal processledare och beslutat att införa ÄBIC.

Vidareutveckling

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag för 2015 vidareutvecklat och anpassat ÄBIC till Individens behov i centrum, IBIC. Uppdraget omfattar tre delar. Utveckling och anpassning av modellen för vuxna personer oavsett ålder och funktionsnedsättning som är i behov av insatser enligt SoL eller Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS. Stöd för handläggarna att i samtalet med anhöriga kartlägga och beskriva deras situation och behov av stöd samt att ta fram en informationsspecifikation. Dessa utvecklingsarbeten har samordnats med regeringens uppdrag att Socialstyrelsen fortsätter att sprida, introducera och stödja införandet av ÄBIC inom äldreomsorgen. Utvecklingsuppdragen har sammantaget resulterat i att:

  • Modellen IBIC stödjer ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med användning av ICF i dokumentationen inom såväl handläggning som genomförande av insatser för vuxna personer som, oavsett funktionsnedsättning och ålder, behöver stöd enligt SoL eller LSS.
  • Handläggaren i samtalet med anhöriga kan använda IBIC som stöd för att kartlägga och beskriva deras behov och situation
  • Det finns informationsspecifikation för modellen IBIC
  • Modellen ÄBIC ingår från och med hösten 2016 i IBIC.

Utvecklingen av IBIC är en del i utvecklingen av öppna jämförelser, evidensbaserad praktik samt införande och användning av gemensam informationsstruktur (eHälsa) inom socialtjänsten.

Samordning och avgränsning

Samverkan med SKL, Famna och Vårdföretagarna har för alla fyra uppdrag skett i ett gemensamt forum. Även dialog och möten med referenskommuner, brukar- och intresseorganisationer har samordnats så långt det är möjligt. Redovisningen av arbetet med respektive uppdrag är beskrivet under eget kapitel i lägesrapporten.

ÄBIC ger stöd för tydlig strukturerad beskrivning av behov, bedömning, mål och resultat. Detta underlättar säker informationsöverföring och utgör en viktig del av den dokumentation som behövs för att hantera alla uppgifter som är nödvändiga i utredning, beställning, planering, genomförande och uppföljning. Detsamma gäller för IBIC med tillägget att modellen avser vuxna personer oavsett ålder och funktionsnedsättning som har behov av insatser i sin dagliga livsföring enligt SoL eller LSS.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-3-12
ISBN: 978-91-7555-371-9
Format: POD
Antal sidor: 29
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt