/
/

Hjärttransplantation som rikssjukvård – Tillståndsutredning – Underlag till Rikssjukvårdsnämndens möte den 16 december 2015

Denna rapport ger Rikssjukvårdsnämnden underlag för att besluta om tillstånd att bedriva hjärttransplantation som rikssjukvård under tillståndsperioden mellan 2016-07-01 och 2021-12-31.

Sammanfattning

Hjärttransplantation som rikssjukvård bedrivs idag på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen och Skånes Universitetssjukhus i Lund, Region Skåne.

Landsting som har ansökt om tillstånd inför den andra tillståndsperioden är: Västra Götalandsregionen (VGR) genom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Region Skåne genom Skånes Universitetssjukhus i Lund och Stockholms läns landsting (SLL) genom Karolinska Universitetssjukhuset.

Denna rapport ger Rikssjukvårdsnämnden underlag för att besluta om tillstånd för den andra tillståndsperioden som löper mellan den 1 juli 2016 och den 31 december 2021. Socialstyrelsen bedömer att för områdena: vårdresultat, organisatorisk kompetens, kompetens genom internationell samverkan, allmänna krav på God vård, beredskap för oförutsett resursbortfall samt förutsättningar för att utöka befintlig verksamhet, uppfyller samtliga sökande landsting de uppställda kraven.

Eftersom SLL inte har haft tillstånd att utföra hjärttransplantation under den första tillståndsperioden har verksamhetens kliniska erfarenhet bedömts för åren före rikssjukvård (2001–2010). Utöver detta har den sammantagna kliniska erfarenheten på individnivå bedömts enligt den nuvarande bemanningen. Bedömningen är att SLL har en mer begränsad erfarenhet av hjärttransplantationsingreppet jämfört med de andra två landstingen. Även om erfarenhet inom allmän thoraxkirurgi är viktigt och transplantationsingreppet i sig inte är så komplext jämfört med allmän thoraxkirurgi, har internationella experter påtalat att kompetensen rörande perioperativ vård samt transplantation av barnhjärtan och missbildade hjärtan hos vuxna (GUCH) måste beaktas. SLL saknar kompetens att utföra hjärttransplantation på barn. Avseende GUCH-patienter är erfarenheten störst hos VGR och Region Skåne. Gällande området forskning och utveckling bedömer Socialstyrelsen, med stöd av underlag från internationella experter, att VGR och Region Skåne har forskningsverksamhet med större relevans vad gäller hjärttransplantation. När det gäller hjärttransplantation på barn och GUCH-patienter är volymerna mycket små, vilket motiverar särskilda villkor vid handläggningen av dessa patientgrupper.

Sammantaget bedömer Socialstyrelsen att två av de sökande landstingen uppfyller alla väsentliga krav och har bäst förutsättningar för att bedriva och utveckla hjärttransplantation som rikssjukvård under den andra tillståndsperioden, nämligen VGR och Region Skåne. Rikssjukvårdsnämnden rekommenderas därför att fatta beslut om att ge Västra Götalandsregionen och Region Skåne tillstånd att bedriva hjärttransplantation som rikssjukvård under den andra tillståndsperioden.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-2-9
Format: PDF
Antal sidor: 256
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Hanna Norsted
075-247 30 00

Mer hos oss

Rikssjukvård