/
/

Narkotikarelaterade dödsfall – Statistikutveckling och en analys av 2014 års dödsfall

Den här rapporten beskriver kedjan av händelser som påverkar den slutgiltiga redovisningen av de narkotikarelaterade dödsfallen. Rapporten är ett resultat av det uppdrag Socialstyrelsen fått från regeringen att utveckla statistiken om narkotikarelaterad dödlighet. Den vänder sig exempelvis till myndigheter, beslutsfattare och profession.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har haft regeringens uppdrag att utveckla statistiken om narkotikarelaterad dödlighet. Inom ramen för uppdraget har Socialstyrelsen genomfört en fördjupad analys av de narkotikarelaterade dödsfallen 2014.

Omkring tre fjärdedelar av de 765 personer som avlidit av narkotikarelaterade dödsorsaker år 2014 är män och en stor andel i en relativt ung ålder, medianåldern är 37 år. Olycksfallsförgiftningar (överdoser) med illegala substanser och opioider som buprenorfin och metadon dominerar. Merparten av dessa läkemedel kommer sannolikt från andra källor än genom förskrivning i nära anslutning till dödsfallet.

Bland männen är det även vanligt att tidigare ha vårdats för sitt missbruk.
Bland kvinnor dominerar i stället dödsfall genom suicid eller skadehändelser med oklar avsikt. Medianåldern är 48 år och de vanligaste substansfynden är läkemedel som tramadol, oxikodon och morfin, varav en stor andel hämtats ut på apotek. Vårdhistoriken för kvinnor innefattar också i högre grad psykisk ohälsa, speciellt depression.

Majoriteten av de som avlider på grund av en förgiftning har minst två substanser i kroppen. Inslaget av olika läkemedel är mycket stort, främst opioider tillsammans med bensodiazepiner. Nya psykoaktiva substanser (NPS) står för en mindre andel av de totala dödsfallen. Antalet dödsfall kopplade till NPS har dock ökat de tre senaste åren, från 24 år 2012 till 58 år 2014. Ett exempel är den syntetiska opioiden MT-45, som påvisades i samband med 21 dödsfall år 2014.

Enligt måttet på narkotikarelaterad dödlighet i Socialstyrelsens officiella statistik har antalet dödsfall ökat sedan år 2006. De senaste åren har ökningen varit markant och mellan 2013 och 2014 uppgick ökningen till 30 procent. Till och med år 2011 hör ökningen till stor del ihop med konstruktionen av det mått som använts samt förbättrad information på dödsorsaksintygen. Exempelvis har vissa läkemedel fasats ut från marknaden och ersatts av andra, vilket inte har vägts in när antalet dödsfall har redovisats.

Ökningen från 2012 och framåt sammanfaller med att Rättsmedicinalver-ket (RMV), som undersöker orsakerna till de flesta narkotikarelaterade dödsfall, införde nya analysmetoder 2011. De nya metoderna förbättrade känsligheten i analyserna och innebar att RMV utförde analyser på ett större antal substanser, även vissa NPS.

Socialstyrelsens samlade bedömning är att den ökning av de narkotikarelaterade dödsfallen som rapporterats i huvudsak förklaras av de metodförändringar som redovisats i denna rapport. En reell ökning i narkotikarelaterad död de senaste åren kan dock inte uteslutas.

Socialstyrelsen förändrar redovisningen av narkotikarelaterade dödsfall

Redovisningen av de narkotikarelaterade dödsfallen i den officiella statisti-ken har varit mycket översiktlig. Socialstyrelsen bedömer att det finns ett behov av en mer detaljerad beskrivning av hur orsakerna till dödsfallen fördelar sig, exempelvis mellan läkemedel och illegala droger.

Den nuvarande redovisningen bygger på ett mått sammansatt av flera olika dödsorsakskoder. När de redovisas som en totalsumma blir redovisningen svårtolkad. Dessutom är konstruktionen av måttet problematisk eftersom den inte fångar förändringar eller glidningar mellan olika substanser. Ett mer inkluderande mått blir mindre känsligt för detta.

Måttet som Socialstyrelsen avser att införa inkluderar dödsfall med föl-jande underliggande dödsorsaker: oavsiktlig förgiftning, suicid genom förgiftning, förgiftning genom övergrepp av annan person samt förgiftning med oklar avsikt. Uppgifter om dödsfallen kommer att redovisas totalt och uppdelat på följande kategorier:

  • Läkemedel och andra syntetiska narkotiska substanser: (opioder, bensodiazepiner)
  • Illegal narkotika: (centralstimulantia med missbruksrisk
    heroin)
  • Andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser.

Måttet visar en högre nivå än det tidigare, och antalet dödsfall uppgår till 934 år 2014. Socialstyrelsen kommer att behöva testa och korrigera modellen utifrån vunna erfarenheter.

Socialstyrelsen kompletterar dödsorsaksregistret med information om substanser

I dödsorsaksregistret kodas informationen på dödsorsaksintygen till dödsorsakskoder. Det innebär att information om enskilda substanser som har bidragit till dödsfallet inte tillvaratas. Genom att systematiskt ordna information om substanser kan situationen analyseras och följas på ett bättre sätt. Informationen kan ha flera användningsområden, men huvudsyftet bör vara att möjliggöra systematiskt ordnade data om substanser som orsakar läkemedels- eller drogrelaterade dödsfall. Socialstyrelsen avser att:

  • Utöka dödsorsaksregistret med information om substanser.
  • Uppgifterna om substanser görs tillgängliga för externa beställare, med de begränsningar som gäller registerdata på Socialstyrelsen.
  • Resultat baserat på information om substanser torde på sikt kunna redovisas löpande.

Utvidgningen innebär inte någon ökad uppgiftslämnarbörda utan uppgifterna kan hämtas direkt från de dödsorsaksintyg som skickas till Socialstyrelsen.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-2-32
Format: PDF
Antal sidor: 36
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Daniel Svensson
075-247 30 00