Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.



/
/

Psykisk ohälsa bland personer i samkönade äktenskap

Rapporten presenterar en studie med syfte att beskriva och analysera den psykiska ohälsan bland hbtq-personer. Studien visar på ett behov av att arbeta för preventiva insatser för hbtq-personer, och att höja kunskapen om gruppens levnadsvillkor.

Sammanfattning

Förekomsten av psykisk ohälsa i form av riskbruk och beroende, ångetssjukdomar och depressioner var högre bland personer i samkönade äktenskap än bland personer i olikkönade äktenskap. Riskbruk och beroende var särskilt vanligt bland kvinnor i samkönade äktenskap. Män i samkönade äktenskap hade även i större utsträckning allvarligare sjukdom som psykos än män i olikkönade äktenskap. Både män och kvinnor i samkönade äktenskap använde även i större utsträckning psykofarmaka jämfört med personer i olikkönade äktenskap. Analys av mortalitet visade på en ökad dödlighet på grund av självmord och hiv/aids bland personer i samkönade äktenskap jämfört med personer i olikkönade äktenskap.

Socialstyrelsen menar att en högre förekomst av psykisk ohälsa bland hbtq-personer än övriga kan bero på allvarlig psykosocial stress då gruppen ständigt kan befinna sig i en minoritetsposition med risk för diskriminering och negativt bemötande. Sådan psykosocial stress påverkas dessutom av att exempelvis ha hiv/aids eller adhd, med ytterligare ökad risk för psykisk ohälsa som följd. Att personer i samkönade äktenskap dessutom kan riskera en förtida död på grund av självmord tyder på en situation som kan ha allvarliga konsekvenser för gruppen.

Resultaten i denna studie bekräftar att det är viktigt att arbeta för preven-tiva riktade insatser för hbtq-personer, och att höja kunskapen om gruppens villkor och levnadsförhållanden, i syfte att minska skillnader i ohälsa mellan hbtq-personer och övriga.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-2-23
Format: POD
Antal sidor: 21
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr