/
/

Nationella planeringsstödet 2016 – Tillgång och efterfrågan på vissa personalgrupper inom hälso- och sjukvård samt tandvård

2016 års statistikrapport presenterar tillgång och efterfrågan på personal inom hälso- och sjukvård och tandvård. Rapporten visar att över tid har tillgången överlag på barnmorskor, sjuksköterskor och läkare sysselsatta i hälso- och sjukvård, i förhållande till befolkningen, ökat.

Sammanfattning

Överlag har tillgången på barnmorskor, sjuksköterskor och läkare sysselsatta i hälso- och sjukvård, i förhållande till befolkningen, ökat över tid. I förhål-lande till befolkningen har tillgången på barnmorskor sysselsatta i hälso- och sjukvård ökat med tre procent mellan 2008 och 2013. Läkare sysselsatta i hälso- och sjukvård har ökat med två procent mellan 2012 och 2013 och med tio procent mellan 2008 och 2013. Specialistläkarna har ökat med knappt två procent från 2012 till 2013, och med sju procent mellan 2008 och 2013. Tillgången på sjuksköterskor har ökat med en procent mellan 2008 och 2013. Däremot har tillgången på specialistsjuksköterskor fortsatt minska, sex procent mellan 2008 och 2013.

Tillgången på tandläkare och specialiserade tandläkare per 100 000 invå-nare har i stort sett varit oförändrad sedan början av 2000-talet, medan antalet tandhygienister per 100 000 invånare har ökat.

Samtidigt ökar efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonal. Efterfrågan överstiger tillgången för barnmorskor, för alla specialiserade läkare samt för både specialiserade och icke specialiserade sjuksköterskor. Också inom tandvården överstiger efterfrågan tillgången för tandläkare och tandhygienister, men obalansen är mindre påtaglig än inom hälso- och sjukvården och ofta kopplad till regionala olikheter.

Omvärldsberoendet och rörligheten mellan länder inom EU- och EES-området fortsätter vara stort för försörjningen av läkare och specialiserade läkare. Antalet svenska studerande till läkare och i någon mån till tandläkaryrkena i annat land fortsätter att öka.

Socialstyrelsen bedömer att:

  • Det finns behov av ett utvidgat antal utbildningsplatser för barnmorskor
  • Tillgången på läkare, framförallt yrkeserfarna läkare och specialistläkare och i synnerhet specialister i allmänmedicin och psykiatri, är fortsatt otillräcklig. Läkare utbildade i annat land kommer även framöver att utgöra ett viktigt tillskott. Vid överväganden om ökat antal utbildningsplatser bör regeringen beakta att läkarutbildningen sedan flera år växer snabbare än sjuksköterskeutbildningarna, som i sin tur växer snabbare än tillgången på icke legitimerade yrkesgrupper i hälso- och sjukvården.
  • Det finns utrymme för en ökning av utbildningsplatser för sjuksköterskor, men lösningen på den bristande tillgången främst bör beakta vikten av att stimulera fler sjuksköterskor utan specialisering att vidareutbilda sig. För tillgången på sjuksköterskor i allmänhet är det viktigt att se över balansen mellan tillväxten av antal sjuksköterskor i hälso- och sjukvård och tillväx-ten av andra, främst icke legitimerade, yrkesgrupper i hälso- och sjukvården.
  • Antalet utbildningsplatser för tandläkare bör ökas något, tills den regionala obalansen i tillgång på tandläkare är åtgärdad.
  • Utbildningsplatserna för tandhygienister bör ökas framöver.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-2-16
Format: POD
Antal sidor: 61
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr