/
/

Uppföljning av regionala cancercentrum 2015 – Förebyggande insatser, tidig upptäckt, klinisk forskning och innovation

Den här rapporten innehåller Socialstyrelsens tredje uppföljning av regionala cancercentrum (RCC). Den vänder sig exempelvis till regeringen, beslutsfattare inom hälso- och sjukvården, vårdprofession, länsstyrelser och kommuner. Rapporten kan också användas som ett underlag för fortsatt utvecklingsarbete inom landstingen och RCC.

Sammanfattning

Regeringen har tagit initiativ till att främja etableringen av sex regionala cancercentrum (RCC), ett i varje sjukvårdsregion. Socialstyrelsen har i uppdrag att under 2013–2015 stödja och följa etableringen med utgångspunkt i de tidsatta kriterier som ska känneteckna ett cancercentrum. År 2015 gällde uppföljningen de kriterier som gäller förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer samt klinisk forskning och innovation.

Alla RCC klarar kriterierna

Socialstyrelsen konstaterar som föregående år att arbetet med etableringen av RCC fortsatt löper på bra. Det finns alltjämt ett stort engagemang för uppdraget inom RCC. Socialstyrelsen har också iakttagit ett större engagemang och intresse från aktörerna inom cancervården och en bättre samverkan mellan RCC och aktörerna. Det finns också ett utvecklat nationellt samarbete inom RCC i samverkan inom båda kriterierna.

Alla RCC uppfyller kriterierna för år tre av etableringen. Socialstyrelsen konstaterar att det varit svårt att hålla den tidplan som fastslagits i kriterierna och att ett visst utvecklingsarbete återstår.

Öka insatserna för att förebygga cancer och nå jämlikhet

När det gäller arbetet med förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer har alla RCC planer för området. I stort sett är åtgärderna i planerna genomförda.

RCC har tagit en aktiv roll både i sina regioner och nationellt i att utveckla verksamheten inom befintliga screeningprogram.

Även om goda exempel finns så anser Socialstyrelsen att RCC bör över-väga en mer aktiv roll i det förebyggande arbete och arbetet för jämlikhet mellan befolkningsgrupper, samt utveckla insatserna inom dessa områden. RCC behöver fortsätta utvecklingen av system för uppföljning av effekter av de åtgärder som genomförs.

Fler patienter i studier och program för innovation

Alla RCC har planer inom området klinisk forskning och innovation, men fokus är främst på forskning. RCC arbetar också för att främja organisato-riska strukturer i sina regioner som kan ge bra stöd för kliniska studier. Socialstyrelsen anser dock att de flesta centrumen bör utveckla en funktion som bevakar att alla cancerpatienter som omfattas av inklusionskriterier ges möjlighet att delta i studier.

RCC bör också ta en större roll i arbetet med att främja innovationer och innovationsförmåga i cancervården och bör överväga att ta fram särskilda program för det.

Intressenterna om styrkor och utmaningar

Socialstyrelsen har i intervjuer och vid möten frågat efter intressenternas bedömning av RCC:s arbete. Inom både förebyggande arbete och forskning finns många aktörer i landsting, regioner och sjukvårdsregioner. Intressenterna anser att RCC:s roll kan förtydligas och vilka initiativ de tar göras mer kända. De flesta tycker att RCC bör vara mer aktiva inom dessa områden.

Förebyggande insatser och tidig upptäckt

Intressenterna lyfter fram flera styrkor i RCC:s arbete. Det framkommer att de intressenter som samverkar med eller känner väl till RCC:s arbete har ett stort förtroende för RCC när det gäller området förebyggande insatser och tidig upptäckt. En styrka som lyfts fram är RCC:s arbete med kartläggningar av utvecklingen av levnadsvanor, cancerincidens, skillnader mellan befolk-ningsgrupper och bostadsort samt av insatser i sjukvårdsregionen. Intressen-terna menar också att RCC hittat bra strukturer för samverkan med folkhälsochefer inom sina sjukvårdsregioner. Däremot menar man att RCC behöver närma sig kommuner och andra aktörer i det förebyggande arbetet.

En utmaning enligt intressenterna är att tydliggöra och sprida information om RCC:s roll. Inom förebyggande insatser och tidig upptäckt har de mer konkreta insatserna påbörjats men uppfattas ibland som fragmentariska. Intressenterna anser att det finns behov av ett mer samlat grepp om insatser, dessutom anser man att RCC kan ta en större roll i arbetet med genomförande av åtgärder.

Forskning och innovation

Inom forskning och innovation anser intressenterna att en av de största styrkorna är bidraget till registerforskning. RCC:s arbete med utvecklingen av kvalitetsregistren, arbetet för att vidareutveckla sjukvårdsregionala och nationella biobanksregister samt det stöd som RCC lämnar till registerforskare anses vara en av de viktigaste uppgifterna för RCC inom forskningen.

En annan styrka som lyfts fram är att RCC bidragit till ett större fokus på jämlikhetsaspekter i forskningen bl.a. genom att stödja användning av kombinationer av och samkörning mellan register.

Utmaningar inom forskningen gäller, enligt intressenterna, att få med fler patienter i studier. Intressenterna anser också att RCC kan öka samverkan med fler universitet och högskolor än det närmaste eller största i regionen.

Flera anser också att RCC kan ta en mer samordnande roll, och verka för att stödja utveckling av forskning inom bristområden eller områden som är särskilt angelägna. Förslag har också lämnats om att RCC kan erbjuda samlad information om forskningsfinansiärer med tidplan för när ansök-ningar ska vara inlämnade.

En annan utmaning gäller innovationer, där anser intressenterna att det finns behov av en fortsatt diskussion om hur främjandet av innovationer kan stärkas.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-2-15
Format: POD
Antal sidor: 104
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 117 kr

Kontakt

Helena von Knorring
075-247 30 00

Mer hos oss

Cancer