/
/

Handbok för utveckling av effektivitetsindikatorer – För god vård och omsorg

Denna handbok presenterar två angreppssätt för att belysa effektivitet. De kan användas vid nationella, regionala och lokala uppföljningar och utvärderingar av vård och omsorg. Detta är den tredje versionen av handboken. Handboken kommer att uppdateras allt eftersom ytterligare erfarenheter och kunskaper erhålls.

Sammanfattning

Effektivitet handlar om att uppnå största möjliga nytta med de resurser som finns tillgängliga. För att verksamheter inom vård och omsorg ska använda sina resurser på bästa sätt och uppnå målen för verksamheten krävs att resursanvändning, effektresultat och effektivitet analyseras på nationell, regional och lokal nivå. Effektivitetsanalyser som baseras på indikatorer utgör ett av flera underlag för beslutsfattare i kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter. Det är viktigt att välja rätt metod utifrån syfte, mål och tillgång till relevanta dataunderlag för att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

Denna handbok visar på hur indikatorer för effektivitet kan tas fram och presenteras med hjälp av två angreppssätt, effektivitetskvot och ineffektivt resursutnyttjande. Utgångspunkten är Socialstyrelsens modell för att beskriva produktivitet och effektivitet som också beskrivs i denna handbok. Angreppssätten svarar på olika frågor och kräver därför olika underlag. Ofta påverkar tillgången på underlag vilket av angreppssätten som är möjligt att använda.

Socialstyrelsens övergripande mål är att vara en oberoende aktör i arbetet med effektivitetsanalyser inom vård och omsorg. Denna handbok är ett steg i denna strävan. Socialstyrelsen kommer att fortsätta utveckla metoderna för effektivitetsanalyser inom vård och omsorg och redovisa effektivitetsindikatorer för verksamheter i kommuner, landsting och regioner.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-12-37
Format: PDF
Antal sidor: 30
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Karin Bodell
075-247 30 00