Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Digitalisering av Socialstyrelsens produkter 2016

Rapporten redovisar Socialstyrelsens resultat av arbetet med uppdragen som har bedrivits i ett antal delprojekt under 2016. Uppdragen är en del av Socialstyrelsens flera digitala satsningar.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har fått ett antal uppdrag i samband med överenskommelsen mellan staten och SKL om En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2016. Syftet med överenskommelsen är att utveckla sjukskrivningsprocessen och stimulera hälso- och sjukvårdens medicinska rehabiliteringsinsatser.

Sedan 2014 har Socialstyrelsen utvecklat det försäkringsmedicinska beslutsstödet (FMB) i samband med de uppdrag som hör till ovanstående överenskommelse utifrån informatiska, tekniska, och innehållsmässiga perspektiv. Det huvudsakliga syftet med arbetet är att underlätta för landstingen att integrera FMB i sina journalsystem och system för intygskrivande. Under 2016 har också alla landsting integrerat FMB, antingen i produktions- eller testmiljö.

Årets arbete har bland annat inneburit att Socialstyrelsen har använt kodverket ICF (Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) i samband med en uppdatering av psykiatriska diagnoser. ICF har använts för den information i FMB som beskriver funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning kopplat till diagnos. Detta är viktig information vid bedömning av arbetsförmåga. Under kommande år kommer detta arbete att fortsätta.

Myndigheten har också tagit fram en metadatamodell med en uppsättning attribut och en implementationsguide för metadatamärkning av kunskapsstöd. Metadatamodellen utgår bland annat från SBU:s rapport Märk väl! om metadatamärkning. Detta har ingått i ett arbete som Socialstyrelsen gjort för att skapa samband mellan myndighetens olika produkter, till exempel FMB, nationella riktlinjer för vård och omsorg och indikatorer.

I Rådet för styrning med kunskap har de nio myndigheterna beslutat att gemensamt gå vidare med att använda denna metadatamodell och att även på andra sätt arbeta vidare enligt de principer som tagits fram inom ramen för Socialstyrelsens projekt kallat nya digitala format.

Under 2016 har Socialstyrelsen också gjort en förstudie om ett verktyg för innehållshantering. Verktyget ska vara ett stöd för att ta fram, textredigera och lagra rekommendationer och annan information som skapas i FMB. Det ska ersätta de många manuella steg som ingår i arbetet med FMB och som både är tidsödande och riskerar att sänka kvaliteten på produkten. Samma verktyg ska även användas för att ta fram nationella riktlinjer och indikatorer. Förstudien har resulterat i en kravspecifikation som ska ligga till grund för utvecklingsarbete under 2017.

Vidare har Socialstyrelsen under 2016 gjort en förstudie om en kodserver för de kodverk och terminologier som myndigheten förvaltar. Kodservern ska underlätta distributionen till externa och interna system. Även denna utveckling syftar till att få bort manuella steg i processen att använda kodverk och urval i olika kunskapsstöd. Idag tillgängliggörs produkter och enskilda kodverk på olika sätt.

I FMB används bland annat olika klassifikationer och Snomed CT. Verktyget för innehållshantering kan använda kodservern för att hämta kodverk och urval. Externa användare kommer också att kunna hämta innehåll från kodservern.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-12-24
Format: PDF
Antal sidor: 22
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr