/
/

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor - Resultat av en befolkningsundersökning 2016

Socialstyrelsen har genomfört en enkätundersökning under 2016. Undersökningen ger kunskap om attityder hos patienterna som hälso- och sjukvården behöver känna till när man utvecklar processer och rutiner för arbetet med sjukdomsförebyggande metoder för att undvika en ojämlik hälso- och sjukvård.

Sammanfattning

I arbetet med att stödja införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder har Socialstyrelsen låtit TNS Kantar genomföra en enkätundersökning. I enkäten ställdes frågor om hur, när och till vem i hälso- och sjukvården som individen vill lämna information om sina levnadsvanor gällande tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor.

Resultaten visar att nästan alla intervjuade vill lämna information om sina levnadsvanor i samband med besök i hälso- och sjukvården för att de ska få rätt vård och behandling. I undersökningen har de intervjuade fått ange hur de ser på olika sätt att lämna information om sina levnadsvanor på en skala från mycket bra till mycket dåligt. Det sätt som uppskattas mest är att lämna uppgifterna muntligt i möte med läkaren. 85 procent angav att det var ett mycket bra eller ganska bra sätt att lämna information.

Minst uppskattat var att lämna uppgifterna via webblösningar. 36 procent tyckte det var mycket bra eller ganska bra att lämna uppgifterna på webben hemifrån och 40 procent tyckte det var mycket bra eller ganska bra att lämna uppgifterna på en skärm i väntrummet. Samtidigt så var det 41 procent som tycker att det är dåligt eller mycket dåligt att lämna uppgifterna via webben vare sig det är hemifrån eller på skärm i väntrummet.

 Hur man vill lämna information varierar bland annat beroende på ålder och utbildning. Yngre är mer villiga att lämna information om levnadsvanor digitalt än äldre. Högutbildade är mer positiva till webblösningar än lågutbildade. Gemensamt för samtliga åldersgrupper och oavsett utbildning är att man helst vill lämna information muntligt vid besök hos läkare.

Det finns anledning för sjukvården att ta hänsyn till att många i dagsläget är negativa till att använda digitala lösningar och att det i högre utsträckning gäller äldre och personer med låg utbildning. Det finns således en risk att en för snabb övergång till digitala lösningar kan bidra till en ökad ojämlikhet i hälsan om man inte skapar bra alternativ. Det är också en viktig signal från befolkningen att man som patient vill ha tid att samtala om sina levnadsvanor med läkaren.

Idag är det många patienter som inte får frågor om sina levnadsvanor. Det gäller i särskilt stor utsträckning personer över 65 år. I den åldersgruppen bör det finnas goda möjligheter att förebygga insjuknande och motverka försämring av kroniska sjukdomar genom att stödja patienterna till hälsosamma levnadsvanor.

Undersökningen visar också på skillnader mellan olika delar av landet både när det gäller om man frågar om levandsvanor och hur man i så fall ber patienterna att lämna sina uppgifter.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-12-13
Format: PDF
Antal sidor: 22
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt