/
/

Plötslig oväntad död hos spädbarn – Kunskapsstöd med nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården

Kunskapsstödet med rekommendationer för dödsorsaksutredningen förväntas bidra till jämlikhet i landet när det gäller omhändertagandet av det döda barnet och familjen samt förbättra möjligheterna att förebygga plötslig oväntad död hos spädbarn. I utredningen behöver hälso-och sjukvården samverka med Polismyndigheten och Rättsmedicinalverket.

Bilaga

Metodbeskrivning och kunskapsunderlag

Sammanfattning

I detta kunskapsstöd presenteras rekommendationer till hälso- och sjukvår-den för rutiner vid plötslig oväntad död hos spädbarn.

Vid plötslig oväntad död hos spädbarn bör hälso- och sjukvården

  • använda Socialstyrelsens checklista för anamnesuppgifter
  • använda Socialstyrelsens checklista för statusuppgifter
  • använda Socialstyrelsens checklista för provtagningar
    och röntgenundersökning.

Utredning av plötslig oväntad död hos spädbarn innefattar samverkan mellan tre aktörer med olika uppgifter, nämligen hälso- och sjukvården, Polismyndigheten och Rättsmedicinalverket.

Rekommendationerna är avsedda som ett stöd till hälso- och sjukvårdspersonal vid omhändertagandet av det döda barnet och familjen. Rekommendationerna utgör även en grund för utveckling av lokala vårdprogram och de förväntas dessutom bidra till jämlikhet över landet när det gäller utredning samt till att förebygga plötslig oväntad död hos spädbarn.

Eftersom det delvis saknas vetenskapliga studier med tillräcklig relevans och kvalitet om utredning av plötslig oväntad död hos spädbarn har Social-styrelsen genomfört en konsensusprocess för att formulera rekommendationerna.

Att som förälder påträffa sitt spädbarn livlöst, eller att informeras om att barnet dött, innebär en extrem känslomässig påfrestning. I ett kapitel ger Socialstyrelsen stöd till hälso- och sjukvården med syfte att underlätta informationen till familjen om dödsorsaksutredningen och dödsorsaksdia-gnosen.

I ett sista kapitel om stöd till föräldrar under utredningsprocessen ges vägledning om vad som är viktigt att tänka på i mötet med föräldrarna och andra närstående samt vad som bör göras för att utredningen ska bli så komplett som möjligt.

I bilagan till kunskapsstödet finns också en beskrivning av de rättsliga förutsättningarna för utredning av plötslig oväntad död hos spädbarn.

Läs hela sammanfattningen
Plötsligt oväntad död hos spädbarn

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-11-6
Format: PDF
Antal sidor: 30
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Kerstin Nordstrand
075-247 30 00