Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Vägledning för elevhälsan – reviderad version 2016

Socialstyrelsen och Skolverket vill med vägledningen stärka elevhälsans arbete och bidra till utveckling av en likvärdig elevhälsa i landet. Den ska vara ett kunskapsstöd och beslutsunderlag för personal och ledning och inte allmänna råd eller riktlinje. Vägledningen beskriver bland annat elevhälsans uppdrag, utgångspunkter, arbetssätt och ansvar.

Vägledningen har kommit ut i en tredje utgåva (Publicerad 2016-11-17). De ändringar som ligger till grund för den uppdaterade utgåvan finns angivna i början av vägledningen.

Vi har behövt korrigera en del fel som gjorts i tredje upplagan av vägledningen. Förslaget till remittering vid synundersökning i bilaga 8 har felaktigt ändrats. Det är förslaget från den tidigare upplagan som gäller ”Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att säga när barn bör remitteras för vidare undersökning. I de flesta landsting remitteras barn om mätningen ger ett resultat sämre än 0,8 på något öga vid två testningar, medan andra har en gräns på 0,65. I avvaktan på kompletterande studier föreslås en gräns på 0,8.” Även i förordet, kapitlet ”Vad är elevhälsan?” och på ytterligare några ställen har det blivit fel. Ändringarna som gjorts finns på sidorna: 7, 8, 12, 24, 127, 128, 131, 135, 182. Se rättelseblad för ändringar. Om du vill kontrollera vilken version du har kan du titta på sidan 2 i vägledningen. I den nya versionen står texten ”Ändringar i texten har gjorts i januari 2017”.

Rättelseblad

 

Informationsblad: Bladet kan skrivas ut och användas för att sprida kännedom om vägledningen vid presentationer inom den egna verksamheten, på konferenser eller seminarier.

Ladda ner informationsblad

Sammanfattning

I och med skollagen (2010:800) som började tillämpas 1 juli 2011 samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska insatserna i en samlad elevhälsa. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsans insatser ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Varje profession har ett särskilt ansvar att bidra med sin specifika kompetens och att samverka med övriga professioner inom elevhälsan, skolan och utanför skolan. Elevhälsa ska finnas för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Vägledningen riktar sig i första hand till personal inom elevhälsan, rektorer, verksamhetschefer för elevhälsan samt vårdgivare, skolhuvudmän och beslutsfattare. I vägledningen synliggörs respektive professions ansvarsområden och områden som förutsätter samarbete och samverkan. Vidare beskrivs gällande författningar för elevhälsan, och de enskilda insatserna, särskilt för den delen som är hälso- och sjukvård. Eftersom elevhälsan är en del av utbildningen ska den ingå i det systematiska kvalitetsarbetet.

Enligt skollagen ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator för medicinska, psykologiska och psykosociala insatser. I vägledningen förs ett resonemang kring vad som menas med begreppet tillgång till utifrån Skolinspektionens och Socialstyrelsens tillsynsbeslut. Det innebär bland annat att elevhälsan ska användas som ett verktyg i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete och i skolans arbete med att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Vägledningen beskriver också hur elevhälsans arbete kan bidra till en hälsofrämjande skolutveckling och undanröja hinder för enskilda elevers lärande. Socialstyrelsen och Skolverket har tillsammans med representanter för elevhälsans yrkesföreträdare identifierat områden där elevhälsans insatser är viktiga, såsom psykisk hälsa och ohälsa, arbetsmiljö, skolfrånvaro och levnadsvanor.

Enligt skollagen ska elever erbjudas hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Mellan hälsobesöken ska eleverna dessutom erbjudas syn- och hörselundersökningar samt andra begränsade hälsokontroller. I vägledningen beskrivs innehåll för hälsobesöken samt möjliga tidpunkter. I hälsobesöken ingår att bedöma elevens allmänna hälsotillstånd, tillväxt, utveckling och inlärning. Hälsobesöken utgör också en möjlighet för eleven att diskutera sin hälsa med skolsköterskan. Hälsobesöken ger förutsättningar att stödja elevernas utveckling mot målen, undanröja hinder för lärande samt återföra kunskaper i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Enligt förarbeten till skollagen är syftet med en samlad elevhälsa bland annat att den ska resultera i beslut om specialpedagogiska åtgärder för eleven. Elevhälsan har en viktig uppgift i arbetet med särskilt stöd, bland annat genom att insatsernas olika kompetenser bidrar till en hög kvalitet på de underlag som sedan leder till beslut om stödåtgärder för en elev. I vägledningen beskrivs hur elevhälsan kan arbeta med särskilt stöd, bedömningar och utredningar. Vägledningen syftar till att bidra till utvecklingen av en likvärdig elevhälsa över landet.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-11-4
ISBN: 978-91-7555-404-4
Format: POD
Antal sidor: 192
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 138 kr