/
/

Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen – Uppföljning av 2015 års medel

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att administrera, fördela medel och löpande följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015–2018. Denna rapport är den första delrapporten och är en uppföljning av 2015 års medel.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att administrera, fördela medel och löpande följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen. Detta är den första delrapporten och en uppföljning av 2015 års stimulansmedel.

Stimulansmedlen utlystes den 1 juli 2015 och redan i juli hade 82 procent av landets kommuner börjat använda stimulansmedlen till att finansiera personal.

Alla kommuner utom en rekvirerade stimulansmedel under 2015 för sin och enskilda utförares verksamheter. Två av dessa kommuner har dock inte använt medlen. Det är hela 82 procent av de tillgängliga stimulansmedlen som har använts. Satsningen har enligt kommunernas redovisningar sammantaget finansierat knappt 5 000 årsarbetare i olika yrkeskategorier hos kommunala och enskilda utförare av äldreomsorg.

Det mest påtagliga resultatet som framträder i kommunernas redovisningar är att stimulansmedlen bidragit till större möjligheter för omsorgspersonalen att bidra till en meningsfull tillvaro för äldre personer med omsorgsinsatser när det gäller utevistelser, måltider, gemensamma sociala aktiviteter och möjlighet till individuella aktiviteter.

I och med att stimulansmedlen har kunnat användas för att anställa sjuk-sköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietister och arbetsledare på verksamhetsnivå har dessa uppgetts kunnat ge stöd och handledning och sprida kunskaper till övrig personal.

Det finns kommuner som redovisar förstärkning av nattbemanningen, och ibland även helgbemanningen, inom såväl särskilt som ordinärt boende. I andra kommuner har medlen använts till ”trygg hemgång” för äldre personer efter vistelse på sjukhus eller korttidsboende, där extra personella resurser sätts in efter hemkomsten. Det finns också kommuner som har förbättrat organisationen kring trygghetslarm.

Stimulansmedlen har kunnat användas i verksamheter inom äldreomsorgen där kommunerna anser att behoven är störst, vilket gör det möjligt att förbättra verksamheten där den fungerar mindre bra.

Ett återkommande tema i kommunernas rapportering är att stimulansmed-len har använts för att uppnå kontinuitet i bemanningen. Tillgängligheten till personal i olika yrkeskategorier har ökat vid enheter där sådan personal har anställts.

Sammantaget gör Socialstyrelsen bedömningen att satsningen kom igång effektivt, kommunerna var snabba att fördela medlen och medlen har använts i riktning mot en mer kunskapsbaserad, säker, individanpassad, jämlik och tillgänglig äldreomsorg.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-11-1
Format: POD
Antal sidor: 68
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Anna Ahlm
075 247 30 00

Mer hos oss

Äldre