/
/

Högkostnadsskyddsbelopp för vård, läkemedel och viss kommunal omvårdnad år 2017

Socialstyrelsen har tagit bort meddelandebladet Högkostnadsskyddsbelopp för vård, läkemedel och viss kommunal omvårdnad år 2017. Anledningen är att det i nuläget saknas vägledning om hur högkostnadsskyddet ska beräknas. Förtydligande av vad som gäller kommer när den nya hälso- och sjukvårdslagen träder i kraft den 1 april 2017.

Sammanfattning

Bestämmelserna om högkostnadsskydd i 26 § sjätte stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, och i 8 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, är avsedda att spegla varandra och omfattar samma avgiftsposter. Bestämmelserna måste därför vara likalydande för att det inte ska uppstå tveksamheter kring vilken månadsavgift som får tas ut av den enskilde.

Den 1 juli 2016 ändrades bestämmelsen i 8 kap. 5 § SoL på så sätt att högsta sammanlagda månatliga avgift får uppgå till högst 0,5392 prisbasbelopp (prop. 2015/16:1, utg.omr. 25, bet. 2015/16:FiU3, rskr. 2015/16:105). Motsvarande ändring gjordes däremot inte i 26 § HSL. Högkostnadsskyddet för samma avgiftsposter blir därför olika beroende på om beräkningen görs enligt 26 § HSL eller enligt 8 kap. 5 § SoL.

Problemet har uppmärksammats i förarbetena till nya hälso- och sjukvårdslagen där följande anges:

”Enligt 26 § sjätte stycket HSL får avgifter för vård enligt 18 §, för vissa förbrukningsartiklar, för viss långtidssjukvård samt för hemtjänst och dagverksamhet enligt 8 kap. 5 § socialtjänstlagen tillsammans per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,48 prisbasbelopp. En motsvarande bestämmelse om högkostnadsskydd för samma slags avgifter finns i den nämnda paragrafen i socialtjänstlagen. Den 1 juli 2016 ändrades den bestämmelsen på så sätt att högsta sammanlagda månatliga avgift får uppgå till högst 0,5392 prisbasbelopp (prop. 2015/16:1, utg.omr. 25, bet. 2015/16:FiU3, rskr. 2015/16:105). Bestämmelserna om högkostnadsskydd i HSL och socialtjänstlagen speglar varandra, omfattar samma avgiftsposter och måste därför vara likalydande för att inte skapa tveksamheter kring vilken månadsavgift som får tas ut av den enskilde. Regeringen föreslår därför att motsvarande höjning som redan genomförts i 8 kap. 5 § socialtjänstlagen även görs i den nya lagen (17 kap. 8 § första stycket).” prop. 2016/17:43 s. 118.

Regeringen föreslår i prop. 2016/17:43 att den nya hälso- och sjukvårdslagen ska träda i kraft den 1 april 2017. Tills dess saknas alltså vägledning om hur högkostnadsskyddet ska beräknas.

Läs hela sammanfattningen