/
/

Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2016

I rapporten redovisar Socialstyrelsen 2016 års risk- och sårbarhetsanalys av myndighetens generella krisberedskap såväl som krisberedskapen inom ansvarsområdena hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Sammanfattning

Risk- och sårbarhetsanalysen ska systematiskt identifiera och analysera sårbarheter, risker och hot för att förbättra krisberedskapen dels inom myndigheten, dels inom ansvarsområdena hälso- och sjukvård och socialtjänst. Detta kan ske genom att analysen bidrar till ökad medvetenheten och kunskap hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga. Analysen kan också utgöra ett underlag för inriktningen av hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens arbete liksom för myndighetens stöd och samordning av dessa. Slutligen utgör analysen ett bidrag till den nationella risk- och förmågebedömningen.

Årets risk- och sårbarhetsanalys visar att Socialstyrelsen har en ändamålsenlig krisledningsorganisation och därmed beredskap att möta allvarliga händelser i fredstid inom myndighetens ansvarsområde.

Underlaget till årets risk- och sårbarhetsanalys avseende hälso- och sjuk-vård utgörs huvudsakligen av landstingens risk- och sårbarhetsanalyser som för 2015, där särskild vikt har lagts vid analysen av landstingens inrapporterade indikatorer för den generella krisberedskapen, med perspektivet betydelse för landstingens katastrofmedicinska beredskap. Landstingens krishanteringsförmåga kan överlag uppfattas som god, men det finns en relativt stor spridning i hur landstingen själva bedömer sin generella krisberedskap. Indikatorsrapporteringen visar att det finns en grundläggande förmåga hos landstingen men också på några utvecklingsområden, t.ex. förmågan att begära, hantera och ta emot förstärkningsresurser, långsiktig utbildnings- och övningsplanering samt säkerställande av tillgång till personella och materiella resurser, samt en robust läkemedelsförsörjning. Det finns flera regionala olikheter vilket kan bidra till att det gör det svårt att dra allt för exakta slutsatser i ett nationellt perspektiv.

Socialstyrelsen redovisade i juni 2016 öppna jämförelser av krisberedskap inom socialtjänsten omfattande områdena: krav vid upphandling, plan för evakuering av särskilt sårbara grupper, plan för beredskap vid höga temperaturer. Den öppna jämförelsen grundar sig på svar från 91 procent av kommunerna och ger en viss bild av socialtjänstens krisberedskap.

Inom socialtjänstområdet finns förbättringsbehov inom områdena som kommunikation, samverkan och övning. Det gäller t.ex. planering inför evakuering, och tillgång till personella resurser. Många kommuner anger att de har genomfört övningar av funktioner eller personal under 2015, men övningar utgör ett område som även fortsättningsvis kan utvecklas.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-10-14
Format: POD
Antal sidor: 56
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Lennart Engblom
075-247 30 00

Johan Carlstedt
075-247 30 00

 

Mer hos oss

Krisberedskap