Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och nyanlända – Slutrapport 2016

Rapporten redovisar vår analys av hälso- och sjukvårdens och tandvårdens möjligheter och utmaningar när det gäller att tillhandahålla vård till asylsökande och nyanlända. Den belyser även möjliga förändringar som kan stärka vårdens förmåga att möta utmaningarna.

Sammanfattning

Socialstyrelsens fördjupade analys har identifierat möjligheter och utmaningar, inklusive jämställdhetsaspekter, när det gäller att tillhandahålla vård till asylsökande och nyanlända. Analysen har också belyst möjliga förändringar som kan påverka vårdens förmåga och funktionalitet att möta utmaningarna.

Vårdens tillgänglighet

Vårdbehovet hos asylsökande och nyanlända varierar. Några har omedelbara vårdbehov medan andra är relativt friska. Asylsökande erhåller mindre vård jämfört med övriga befolkningen, men sökmönstret är annorlunda. Asylsökande personer får mer primärvård och mindre specialiserad vård, med undantag av sluten barn- och ungdomspsykiatrisk vård. Vuxna asylsökandes begränsade rätt till vård och en annan ålders- och könsstruktur än den övriga befolkningen måste dock beaktas. Nyanlända uppsöker tandvården mest för akuta besvär och i låg utsträckning i förebyggande syfte. Det finns hinder för berörda grupper att nå vården, särskilt specialistvården, och asylsökande får inte alltid tillgång till den vård de har rätt till.

Möjligheter och utmaningar för vården

Hälso- och sjukvårdens och tandvårdens kontakter med berörda grupper innebär ett flertal möjligheter. Vårdpersonal kan höja sin kompetens kring nya sjukdomspanorama och få ökad kulturell erfarenhet. Genom att tillvarata sjukvårdsutbildad kompetens bland asylsökande och nyanlända kan vården förstärkas med viktiga resurser. Vårdens möjligheter att bidra till en jämställd och jämlik hälsa är särskilt betydelsefulla för berörda grupper. Samverkan mellan vården och civila organisationer möjliggör förbättrad vård till asylsökande och papperslösa.

De utmaningar som vården ställs inför när det gäller att tillhandahålla vård till asylsökande och nyanlända är inte nya, men omfattningen av dem ökade avsevärt när ett stort antal asylsökande kom till Sverige under kort tid. De identifierade utmaningarna härrör till största delen från vårdåtaganden till asylsökande, såsom att erbjuda hälsoundersökningar, vaccinera barn, behandla infektionssjukdomar, tillhandahålla mödra- och förlossningsvård, att möta omedelbara vårdbehov i psykiatrin och i tandvården samt att erbjuda tand- och barnhälsovård till alla barn. Kända utmaningar för vården, såsom en otillräcklig kompetensförsörjning och bristande samverkan, gör det svårare att tillhandahålla vård till berörda grupper.

Många av de utmaningar som är särskilt knutna till berörda grupper är gemensamma för hela vården, medan andra är specifika för olika vårdverksamheter. Gemensamma utmaningar är bland annat ett stort informationsbehov, kommunikationssvårigheter och tolkbrist, tillkommande administration, bedömning av vård som inte kan anstå, särskilda utmaningar för ensamkommande barn, bristande kulturkompetens, en ojämn påverkan inom och mellan landsting samt att möta vårdbehovet kring psykisk ohälsa. Asylsökandes förflyttningar, deras fysiska placering ofta långt från vården, boendemiljön och familjesituationen försvårar vårdens insatser. Särskilda utmaningar gällande nyanlända utgörs av svårigheter att nå denna grupp, att planera för deras vårdbehov och behov av förebyggande insatser för att främja en god hälsoutveckling på längre sikt. Utmaningar ur ett jämställdhetsperspektiv handlar bland annat om att personalsamman-sättningen i vården inte alltid är anpassad för båda könen och att det finns skillnader mellan könen i kontakten med vården. Vården har också rapporterat om konsekvenser för övrig vård såsom längre väntetider för planerad vård och uppskjutet förebyggande arbete, bl.a. föräldragrupper i mödra- och barnhälsovården.

Förändringar som kan stärka vården

För att bättre möta utmaningarna ser Socialstyrelsen ett antal möjliga förändringar som kan stärka vårdens förmåga och funktion att tillhandahålla vård och förbättra vårdens tillgänglighet för berörda grupper. Socialstyrelsen bedömer att många av dessa förändringar kan genomföras på kort sikt. Redan vidtagna åtgärder i landstingen samt pågående initiativ på nationell nivå möter en del av förändringsbehoven. Socialstyrelsen vill särskilt betona vikten av att initiera eller påskynda följande förändringar:

  • nationellt samordna information till och om berörda grupper
  • utveckla och genomföra utbildningsinsatser till vårdpersonal och annan personal som möter berörda grupper, såsom på asylboenden och HVB
  • öka tillgången till tolk och andra former av språkstöd
  • förbättra förutsättningar för vården gällande asylsökandes placering, förflyttning och möjligheter att ta sig till och från vården
  • förbättra uppföljning av hälsoundersökningars utfall
  • utveckla vägledningar för hur tand-, infektions- samt mödrahälso- och förlossningsvården behöver anpassa vårdinsatser för berörda grupper
  • förbättra ensamkommande barns stöd i vården
  • förbättra bedömning och uppföljning av psykisk ohälsa i berörda grupper
  • utveckla särskilt riktade hälsofrämjande program till berörda grupper.

Vården är fortsatt påverkad

Socialstyrelsens analys har genomförts parallellt med förändrad asyllag-stiftning, införda id-kontroller och omvärldsfaktorer som har lett till en kraftig minskning av nya asylsökande i Sverige under 2016. Antalet asylsökande, papperslösa och nyanlända som befinner sig i landet har dock inte minskat i någon nämnvärd utsträckning under denna period. Socialstyrelsens bedömning är att det minskade inflödet av nya asylsökande inte generellt ger omedelbara lättnader för hälso- och sjukvården och tandvården. Flertalet av de beskrivna utmaningarna kvarstår och vården fortsätter att vara påverkad genom vårdbehov för berörda grupper som behöver följas upp.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-10-13
Format: PDF
Antal sidor: 140
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Viktoria Svensson
075-247 30 00