/
/

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2014

Rapporten innehåller uppgifter om orsak till behovet av ekonomiskt bistånd under 2014 samt vilka behov en utbetalning tillgodoser. Syftet är att ge kunskapsunderlag för uppföljning, styrning och utveckling.

Tabeller

Sammanfattning

Socialstyrelsen redovisar statistik över försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd för år 2014. Statistiken för år 2014 präglas av problem med bortfall. Bakgrunden till detta är att vissa kommuner inte har levererat statistikuppgifter. Några av de kommuner som inte kunnat lämna uppgifter saknar uppgifter så långt tillbaka som från år 2011. Socialstyrelsen har inte bedömt det vara lämpligt att försöka skatta de uppgifter som saknas för dessa kommuner på riks och läns nivå. På grund av detta redovisas ingen statistik på länsnivå för de berörda kommunernas län. För riket redovisas statistik men värdena är underskattade med uppskattningsvis en procent.

Statistiken uppnår ännu inte den kvalitet som krävs för publicering inom ramen för Sveriges officiella statistik. I korthet kan följande resultat upp-märksammas:

  • År 2014 ingår 255 289 vuxna biståndsmottagare i redovisningen,
    1 116 av dessa saknar registrering av försörjningshinder.
  • Det vanligast förekommande försörjningshindret var relaterat till ar-betslöshet, 123 927 personer (49 procent) hade denna registrering.
  • Arbetshinder, sociala skäl, var det näst vanligaste försörjningshindet (11 procent) och sjukskriven med läkarintyg (10 procent) det tredje mest förekommande.
  • Försörjningshinder redovisas efter olika grupperingar som ålder, hushållstyp, inrikes och utrikes födda. Det är arbetslöshet som dominerar, oavsett vilken grupperingar som studeras.
  • Det är inga större skillnader mellan årets månader när det gäller för-delningen på typ av försörjningshinder.
  • Ekonomiskt bistånd betalas ut i form av försörjningsstöd respektive bistånd till livsföringen i övrigt. År 2014 betalades 10,5* miljarder kronor ut som ekonomiskt bistånd. Cirka 92 procent av det ekonomiska biståndet betalades ut i form av försörjningsstöd vilket är oförändrat jämfört med förra året.

*Av kommunerna totalt registrerade belopp som avser året, ej skattat för bortfall. Beloppet är därför underskattat med uppskattningsvis en procent

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-9-9
Format: POD
Antal sidor: 69
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr