/
/

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS – Tilläggsuppdrag avseende insatsen personlig assistans

I den här rapporten föreslår Socialstyrelsen ett antal frågeställningar som regeringen bör inkludera vid en översyn av LSS. Till exempel förslås en tydligare reglering för att minska behovet av lokala riktlinjer och få till stånd en mer enhetlig tillämpning av LSS över landet.

Sammanfattning

I denna rapport redovisas Socialstyrelsens regeringsuppdrag om kartläggning av insatsen personlig assistans enligt 9 § 2 LSS.
I detta arbete har Socialstyrelsen bland annat analyserat följande:

• Kommunernas riktlinjer avseende personlig assistans.
• Insatsens utformning i olika kommuner.
• Antalet beviljade assistanstimmar och mängden överklaganden.
• Konsekvenser när assistansersättning från Försäkringskassan dras in och ersätts av personlig assistans enligt LSS.

Förekomsten av riktlinjer

Socialstyrelsen har utifrån uppdraget ombett samtliga kommuner att sända in lokala riktlinjer avseende personlig assistans enligt LSS, i den mån sådana finns. Cirka 50 procent av kommunerna har uppgivit att riktlinjer finns och dessa har skickats in till Socialstyrelsen för analys och genomgång.

Riktlinjerna innehåller ibland en del avgränsningar rörande till exempel ersättning för omkostnader, assistans i samband med semesterresor, samt i vilken mån personlig assistans bör beviljas i det fall den enskilde har andra insatser enligt LSS.

Att riktlinjerna innehåller avgränsningar behöver inte betyda att de strider mot gällande rätt. En avgränsning kan ha sin grund i exempelvis uttalanden i förarbeten till lagen eller i vägledande avgöranden från domstol. Det är dessutom många kommuner som i sina riktlinjer framhåller att besluten om rätt till personlig assistans ska grundas på en individuell bedömning. Det förekommer emellertid att riktlinjer och avgränsningar är utformade på ett sådant sätt att de begränsar utrymmet för en individuell bedömning.

Hur utförandet av personlig assistans
är fördelat på olika typer av regiformer

I en enkät som kommunerna har besvarat ställdes en fråga om hur de pågående ärendena med personlig assistans enligt LSS är fördelade utifrån vilka regiformer som är valda som utförare av assistansen. Det summerade utfallet är som nedan:

  • Kommunens egen regi: 43 procent 
  • Privata företag: 50 procent
  • Assistanskooperativ: 6 procent
  • Den enskilde anordnar själv sin assistans: 1 procent

En tredjedel av assistanstimmar
avser grundläggande behov

Enkätresultaten visar att drygt en tredjedel (36 procent) av samtliga beviljade assistanstimmar enligt LSS avser grundläggande behov. Den resterande andelen avser timmar för andra personliga behov. Andelen bör dock tolkas med försiktighet. Av samtliga kommuner och stadsdelar som totalt sett deltog i enkäten så kunde bara en av fyra ge ett exakt svar på frågan hur fördelningen såg ut mellan beviljade timmar för grundläggande behov och för andra personliga behov.

Var fjärde överklagar sina timbeslut

Kommunerna ombads i enkäten att räkna samman i hur många av alla de pågående ärendena med personlig assistans som det förekommit att den enskilde överklagat kommunens beslut angående antalet timmar. Utfallet är 27 procent, det vill säga i drygt vart fjärde ärende förekommer det att beslutet har överklagats. När kommunerna ombetts räkna in endast de personer som tidigare har haft assistansersättning från Försäkringskassan, men fått denna indragen, så ligger andelen som har överklagat i denna grupp på i snitt 60 procent.

Färre timmar när assistansersättning dras in
och ersätts av personlig assistans

En analys har gjorts av personer som fått assistansersättningen indragen av Försäkringskassan och året därefter istället beviljats personlig assistans från kommunen enligt LSS. Resultaten visar att det beviljade timantalet per vecka i genomsnitt i hela gruppen har sjunkit med 25 procent, från 72 till 54 tim¬mar. Även om majoriteten har fått färre timmar beviljade från kommunen enligt LSS än vad de hade i assistansersättning från Försäkringskassan så har var femte person istället fått fler timmar.

Anmälningar enligt lex Sarah

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gör i sina sammanställningar ingen åtskillnad mellan om den personliga assistansen är beviljad enligt LSS eller om det är fråga om personlig assistans som köps för assistansersättning beviljad från Försäkringskassan enligt socialförsäkringsbalken, SFB. Under perioden 2011-07-01 till 2014-12-21 så finns det 276 anmälningar enligt lex Sarah, varav 118 gäller offentlig verksamhet och 158 gäller enskild verksamhet. I 13 av dessa ärenden har IVO ställt krav på åtgärd.

Under samma period har 227 klagomål inkommit till IVO. Av dessa är det 128 klagomål som avser enskild verksamhet och resterande 99 avser offentlig verksamhet. De vanligaste klagomålen rör omsorgen/omvårdnaden samt delaktighet/självbestämmande.

Socialstyrelsens förslag

LSS trädde i kraft för 21 år sedan och har medfört betydelsefulla förändringar för många människor med omfattande funktionsnedsättningar. För att verksamheten ska kunna leva upp till målsättningen att ge den enskilde möjlighet att leva som andra så behöver dock stödet och stödformerna ha möjlighet att ändras, i takt med att samhällsutvecklingen och livsvillkoren för människor i allmänhet förändras.

Resultaten i denna och i den rapport Socialstyrelsen publicerade i mars 2015 pekar på behovet av vissa sådana förändringar. Socialstyrelsen anser därför att vid en översyn av LSS bör regeringen inkludera bland annat följande frågeställningar :

  • Översyn av personkretsbestämmelsen, för att bättre tillgodose de behov som finns idag. Det gäller bland annat behoven hos personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, kognitiv funktionsnedsättning, grav synnedsättning eller dövblindhet.
  • Införandet av boendestöd enligt LSS, med syfte att öka möjligheterna att tillgodose behoven av stöd i det egna boendet.
  • Tydligare reglering för att få till stånd en mer enhetlig tillämpning av LSS över landet i syfte att minska behovet av lokala riktlinjer.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-9-3
Format: POD
Antal sidor: 49
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Claes Falck
075-247 30 00

Mer hos oss

Funktionshinder