Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Kvalitet i skyddade boenden

Socialstyrelsen har mätt kvaliteten i landets skyddade boenden för personer som utsatts för våld eller hot i en nära relation. Resultaten i rapporten visar på hur väl de skyddade boendena uppfyller de krav som anges i lagar, föreskrifter och allmänna råd.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har mätt kvaliteten i landets skyddade boenden för personer som utsatts för våld eller hot i en nära relation. Utgångspunkten är Socialstyrelsens koncept god vård och omsorg i socialtjänsten. Detta innebär att tjänsterna som utförs svarar mot de mål (lagar, förordningar, föreskrifter) som beslutats och att de

 • är trygga och säkra och präglas av rättssäkerhet i myndighetsutövningen
 • är tillgängliga
 • bygger på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet
 • är kunskapsbaserade
 • utgår från en helhetssyn, är samordnade och präglas av kontinuitet.

Cirka 78 procent av de skyddade boendena drivs av ideella föreningar, 15 procent av kommuner och 7 procent av privata aktörer. Cirka 50 procent är små och kan ta emot 1–4 skyddssökande personer.

De flesta har en hög säkerhetsmedvetenhet

Flerparten av de skyddade boendena har en hög säkerhetsmedvetenhet. Detta återspeglas i att en stor andel av dem

 • har skriftliga rutiner som beskriver hur personalen ska arbeta med skyddet för de boende
 • gör särskilda säkerhetsplaneringar med de boende och deras medföljande barn
 • har skriftliga rutiner för hur personalen ska hantera sekretess och tystnadsplikt
 • har skriftliga rutiner för hur personal och volontärer ska hantera skyddade personuppgifter
 • upprättar genomförandeplaner för de boende i enlighet med socialtjänstlagens bestämmelser.

De flesta skyddade boenden (cirka 90 procent) har anställd personal på plats under dagtid på vardagar. Under kvällar på vardagar och helger är det cirka hälften, och under nätter på vardagar och helger är det cirka en tredjedel som har anställd personal på plats.

Tillgängligheten varierar för olika målgrupper

 • En majoritet av de skyddade boendena kan ta emot skyddssökande under dagar och kvällar på både vardagar och helger, men färre än hälften under nattetid.
 • De flesta skyddade boenden kan ta emot medföljande barn, både pojkar och flickor. Det är något färre som kan ta emot pojkar i tonåren (66 procent).
 • Cirka hälften av de skyddade boendena har lokaler som är anpassade för personer som sitter i rullstol.
 • Cirka 60 procent av de skyddade boendena har rutiner för att använda tolk vid samtal med boende som inte behärskar svenska.

Hög grad av självbestämmande och integritet

Nästan alla de skyddade boendena erbjuder de skyddssökande egna rum, låsbara toaletter och duschar samt kök med möjlighet att laga egen mat.

Verksamheterna är till viss del baserade på kunskap

 • Närmare två tredjedelar av de skyddade boendena uppger att de har kunskap om och erfarenhet av standardiserade bedömningsmetoder.
 • Cirka två tredjedelar av de skyddade boendena följer systematisk upp de skyddssökandes uppfattning om kvaliteten i insatserna, boendemiljön och bemötandet.
 • Cirka en tredjedel har rutiner för att upptäcka om de skyddssökande är fortsatt våldsutsatta.
 • Cirka 85 procent av föreståndarna och 70 procent av personalen har högskoleutbildning och bland dessa är de flesta socionomer.
 • Cirka 60 procent av de skyddade boendena har minst en anställd med kompetens att möta barn som bevittnat våld.

Utveckling behövs när det gäller helhetssyn, samordning och kontinuitet

 • Cirka 70 procent av de kommunala skyddade boendena har skriftliga rutiner för hur samverkan med andra enheter inom socialtjänsten ska gå till. Drygt hälften av de ideella och privata skyddade boendena har skriftliga rutiner för sin samverkan med socialtjänsten.
 • Mindre än hälften av de skyddade boendena har skriftliga rutiner för hur de ska samverka med polisen och hälso- och sjukvården.
 • Närmare 90 procent av de skyddade boendena har särskilda utrymmen för lek och sysselsättning för medföljande barn, och 60 procent har utrymmen för tonåringar.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-7-3
Format: PDF
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Dick Lindberg
075-247 30 00