/
/

Socialtjänstens stöd till våldsutsatta att hämta personliga tillhörigheter

Socialstyrelsen har inventerat de dokument som används som vägledning inom socialtjänsten när det gäller stöd till våldsutsatta personer som behöver hämta personliga tillhörigheter i hemmet. I rapporten lyfts socialtjänstens ansvar för denna insats fram och några konkreta juridiska frågor diskuteras.

 

Sammanfattning

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen inventerat de dokument som används som vägledning inom socialtjänsten när det gäller stöd till våldsutsatta personer som behöver hämta personliga tillhörigheter i hemmet.

Inventeringen visar att endast ett fåtal kommuner har skriftliga rutiner som beskriver hur stödet ska hanteras. Det framkommer också att det finns en viss osäkerhet om olika juridiska frågor och polisens roll. Osäkerheten finns både på ett övergripande plan (”Ligger det här inom socialtjänstens ansvar?”) och i mer konkreta frågor (”På vilket sätt ska stödet ges utan att socialtjänsten går utanför sitt mandat och in på civilrättsliga områden?”).

Socialstyrelsen anser att de rutiner som finns i kommunerna idag inte bidrar till att bedömningarna av vilket stöd som ska ges blir enhetliga. Socialstyrelsens uppfattning baserar sig på att få kommuner har skriftliga rutiner, de kommuner som inte har skriftliga rutiner beskriver sitt arbetssätt på ett icke enhetligt sätt och att många kommuner efterfrågar ytterligare vägledning. Vidare så är det stor variation i det stöd som ges av polisen i kommunerna vilket påverkar kommunernas möjlighet att bistå med detta stöd.

Socialstyrelsen har under våren 2015 tydliggjort, på ett övergripande plan, socialnämndens ansvar för att ge våldsutsatta stöd att hämta personliga tillhörigheter i Våld – handbok om socialtjänstens och hälso-och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. Detta ansvar tydliggörs även i denna rapport.

Enligt Socialstyrelsens mening har inventeringen visat att det finns behov av ytterligare vägledning. Några av de konkreta juridiska frågor som kommunerna lyfter fram diskuteras i denna rapport. Socialstyrelsen kommer också framöver se över handbokens innehåll och vid behov uppdatera den.

Socialstyrelsen anser att kommunerna behöver ta fram tydliga rutiner för arbetet med våldsutsatta personer och våldsutövare, på det sättet kan socialtjänstens stöd bli bättre och mer enhetligt. Detta gäller också för socialtjänstens stöd till våldsutsatta som behöver stöd att hämta personliga tillhörigheter i hemmet. Vidare anser myndigheten att kommunerna bör utveckla långsiktiga och formaliserade samarbetsformer med polisen i arbetet med våldsutsatta personer. I det arbetet ingår även stödet för att hämta personliga tillhörigheter i hemmet.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-6-7
Format: POD
Antal sidor: 25
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr