/
/

DRG-statistik 2013 – En beskrivning av vårdkonsumtion i Sverige

Denna rapport presenterar data från Socialstyrelsens patientregister 2013 ur ett DRG-perspektiv.

Sammanfattning

Diagnosrelaterade grupper, DRG, är ett verktyg för att gruppera vårdkontakter till större medicinskt relevanta och kostnadsmässigt lika grupper. Syftet är att kunna beskriva sjukhusverksamhet på ett överskådligt sätt men också bättre jämföra och ersätta sjukvård. I rapporten har en rad exempel på möjliga jämförelser avseende vårdkonsumtion och vårdpraxis i landstingen tagits fram. Urvalet ska ses som ett axplock av alla de möjligheter som DRG-statistiken ger till uppföljning och analys. Rapportens resultat visar att det finns stora skillnader mellan landstingen avseende samtliga jämförelser.

Socialstyrelsen kommer att fortsätta utvecklingen av statistiken för att un-derlätta för och bidra till den lokala uppföljningen och dialogen.

Rapporten visar utvecklingen i svensk sjukvård för ett flertal variabler.

Några resultat:

  • Genomsnittet av diagnoser per vårdtillfälle har minskat från 3,3 till 3,1 diagnoser mellan år 2012 och 2013. I patientregistret 2012 redovisades felaktigt för stort antal diagnoser för Region Skåne, vilket påverkat statistiken.
  • Registreringsmönstret avseende diagnoser skiljer sig stort mellan de olika sjukhusen. Antalet diagnoser per vårdtillfälle varierar från en till knappt sju diagnoser per vårdtillfälle på sjukhusnivå. Cirka 60 procent av sjukhusen har kodat tre eller fler diagnoser per vårdtillfälle 2013.
  • Medelvårdtiden för somatisk slutenvård (exklusive geriatrik och psyk-iatri) var 4,1 dagar per vårdtillfälle år 2013, vilket är en minskning med 0,9 dagar jämfört med år 1998.
  • Cirkulationsorganens sjukdomar omfattar 16 procent av samtliga vårdtill-fällen för 2012 och är därmed den största organspecifika patientgruppen i sjukvården, följd av rörelseorganens sjukdomar med 11,5 procent och sjukdomar i matsmältningsorganen med 11 procent av vårdtillfällena.
  • De vanligaste orsakerna till inläggning i slutenvård var 2013 förlossning, buksmärtor, hjärtbesvär och lunginflammation.
  • De vanligaste dagkirurgiska vårdkontakterna 2013 var hudingrepp och kataraktoperationer. Dessa åtgärder utförs nästan uteslutande i dagkirurgi.
  • Graden av poliklinisering, hur mycket av vården som utförs i dagkirurgi jämfört med kirurgisk slutenvård, skiljer sig åt mellan landstingen. Flest dagkirurgiska vårdkontakter i förhållande till vårdtillfällen i slutenvård har Värmland, Halland och Stockholm i nämnd ordning.
  • Samtliga resultat i rapporten som avser jämförelser mellan landsting visar på stora skillnader.

Med hjälp av denna rapport, inklusive den fil med Pivottabell och interaktiv DRG-statistik från Socialstyrelsens Statistikdatabaser på Socialstyrelsens webbplats, kan det enskilda landstinget eller sjukhuset ta fram uppgifter på olika nivåer för att kunna använda som referens till sina egna uppföljningar.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-6-59
Format: POD
Antal sidor: 32
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Lisbeth Serden
075-247 30 00